Olivera Babovska, dhascalla di limbâ armâneascâ di Bituli

[ under construction]

Materiallu easti parti di-tu unâ xitâxeari socioloyicâ, andreaptâ di Proiectulu Avdhela, deadunu cu Suţata “Liga de Utilitate Publică”, di 2li pânâ tu 10li di andreu, 2010

Proiectulu Avdhela, Biblioteca di Culturâ Armâneascâ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s