Urâtlu Yioryi

“Anda bâna pâpâńil’i a noşţâ tu Gârţie, tu hoara a noastâ- Pravi, sâ ştea di unu- Yoryi Urâtlu. De-alihea avea bânată, hăăă-aoa şi vârâ unâ sutâ s-poati şi ma multu di ańi şi aşi si-adrarâ tuti cum ţâ ḑâcu io tora.

Era aşi: unâ fumeal’ea cu 9 ficiori. Tuţ si-avea însuratâ, ama elu, cum era cama ńiclu di tuţ şi ahâtu di urâtu câ canu nu lu vrea şi tuţ lu avina, ca-şti ţi urâtu eara! armasi niansuratu. Unâ ḑuuâ mă-sa, di câtu nu-şi mai putea s-lu veadâ dininti îlu avinâ di-tu casâ, îl’i ḑâsi s-fugâ tu ermu locu!

“Va s-fugu”, ḑâsi elu, maşi câ arcă unu blăstemu pisti tuţ- tutâ casa s-chearâ, fraţl’i  tuţ s-chearâ iara înveastili a loru si-azboairâ, sâ s-facâ piturnichi. “Şi tini”, ḑâsi a mă-sâl’ei, “s-ti prifaţ pul’iu cari totâna azboairâ di la unu la alantu, di aoa-aclo şi canâoarâ nu-şi aflâ isihia, totâna canâ s-nu ti aproachi!”

S-pari câ de-alihea tuţ fraţli a lui chirurâ şi-nveastili si-adrarâ pul’i! Şi mă-sa, cari era pul’iu şi ea, tuţ u avinau câ şteau câ ea şi-avea avinatâ hil-su. De-alihea canâ nu u apruchea!

Ti aţea s-ḑâţi di vârnâ câ easti “ca urâtlu Yoryi“-cându tuţ lu avinâ şi nu potu s-şadi ningâ elu. Canâ nu lu va Yoryi.

Ti-aţea işi ş-cânticlu.Ari cânticu, îl’i adrarâ:

Urâtlu Yoryi şi mă-sa ş-lu avinâ

Si-ńi fuḑ, Yoryi, Yoryi a meu, di aoa

Iu si-ńi mi ducu lea dada mea?

Tu ermu locu s-mi ducu!

Ursa ţea laia s-ti mâcâ!

poveste reconstituită de la inf. Yoryi, Costa şi Tecu Vlahbei

Georgiana Caratanascu Vlahbei

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s