Proiectulu Avdhela: alinarea di cărţâ noauâ pi site!

Duruţ membri, oaspiţ şi agiutâtori a Proiectului Avdhela, cu harauâ vâ dămu di hâbari unâ noauâ !

Tu site-lu a nostru, a bibliotecâľei di culturâ armâneascâ www.proiectavdhela.ro, pri-tu copuslu adratu di benevoliľi (ithilundeaḑľi) şi membriľi a proiectului tu anyrâpsearea (di-tu carti tu computer) şi bâgarea pi aradhâ aiştoru anyrâpseri (tehnoredactarea[1]), si-alină unâ noauâ aradhâ[2] di cărţâ şi spudhâxeri ti cultura armâneascâ, doaua di la amintarea a proiectului, ia:

Matilda Caragiu Marioţeanu– Néuri

Matilda Caragiu Marioţeanu  – Di nuntru şi-di nafoarâ – Stihuri Armâneşti

Valeriu Papahagi – Moscopole metropola comercială şi culturală a românilor din Peninsula Balcanică în sec. XVIII (Muscopuli, metropolâ di imburlâchi şi-di culturâ a Armâńiloru di-tu Peninsula Balcanicâ tu eta XVIII)

Nicolae Saramandu – Mioriţa la aromâni („Mioriţa” la Armâńi [mioriţa va s-ḑâcâ ńeala arudhâ di-tu cântiţili picurâreşti])

Dem . Abeleanu – Neamul Aromânesc din Macedonia (Fara armâneascâ di-tu Machidunie)

Maria Pariza – Presa aromână în date (Gazetili[3] armâneşti pi-aradhâ)

Yioryi Vrana – Avigľitorlu di zboară

Ionel Zeană- Antologie de lirică populară aromână (Antoloyia di cântiţi armâneşti di-tu lao)

Ilie Colonea – Cîntiţli a meali

Tache Papahagi – Aromînii din punct de vedere istoric, cultural şi politic (Armâńiľi di-tu puntu di videari istoricu, culturalu şi politicu)

Tutunâoarâ, tu partea „Media” a site-lui a nostru puteţ si-aflaţ tora materiali nali ţi vâ simfirsescu (pri-tu eali suntu clipuri video a fraţloru Manakia, cântiţili alu Ionel Zeană, hărţâ etc.).

Vâ câlisimu ta s-vâ hârsiţ di nalili a bibliotecâľei!

www.proiectavdhela.ro

contact@proiectavdhela.ro

georgiana.c.vlahbei@gmail.com

Pareea Avdhela

****

Dragi membri, prieteni şi susţinători ai Proiectului Avdhela, cu bucurie vă dăm următoarea ştire!

Pe site-ul nostru, al bibliotecii culturii aromâne http://www.proiectavdhela.ro, în urma efortului depus de voluntarii şi membrii proiectului, în digitalizare şi tehnoredactare, s-a urcat o a doua, nouă serie de cărţi şi studii despre cultura aromână, după cum urmează:

Matilda Caragiu Marioţeanu– Neuri

Matilda Caragiu Marioţeanu  – Di nuntru şi-di nafoarâ – Stihuri Armâneşti

Valeriu Papahagi – Moscopole metropola comercială şi culturală a românilor din Peninsula Balcanică în sec XVIII

Nicolae Saramandu – Mioriţa la aromâni

Dem . Abeleanu – Neamul Aromânesc din Macedonia

Maria Pariza- Presa aromână în date

Gheorghe Vrana – Aviglitorlu di zboară

Ionel Zeană- Antologie de lirică populară aromână

Ilie Colonea – Cîntiţli a meali

Tache Papahagi – Aromînii din punct de vedere istoric, cultural şi politic

De asemenea, la secţiunea “Media” a site-ului nostru găsiţi acum materiale noi şi de interes (printre care se numără clipuri video ale fraţilor Manakia, cântece de Ionel Zeană, hărţi etc).

Vă invităm să vă bucuraţi de noutăţile de pe site!

www.proiectavdhela.ro

contact@proiectavdhela.ro

georgiana.c.vlahbei@gmail.com

Echipa Avdhela


[1] andriḑearea tu programlu lipsitu

[2] unu nou ciclu

[3] revistili, periodiţili

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s