Proiectulu Avdhela: Dămu cali la Campania “Unâ frândzâ tu dzuuâ ti cultura armâneascâ”!

Proiectul Avdhela, Biblioteca Culturii Aromâne lansează Campania “O pagină pe zi pentru cultura aromână”

“O pagină pe zi pentru cultura aromână” este noua iniţiativă a Proiectului Avdhela ce urmăreşte implicarea comunităţii de aromâni din România, dar şi a tuturor celor interesaţi de păstrarea şi valorificarea culturii aromâne, într-un demers de scoatere la lumină şi publicare a operelor celor mai semnificative ale acestei culturi.

Biblioteca culturii aromâne http://www.proiectavdhela.ro este prima bibliotecă virtuală de unde se pot accesa şi descărca gratuit peste 80 de cărţi şi studii din domenii precum: etnologie, istorie, lingvistică, spiritualitate, literatură aromână. Efortul de digitalizare a acestor lucrări, care stau la baza oricăror cercetări despre aromâni presupune transcrierea – pagină cu pagină – a operelor alese spre a fi urcate pe site.

Odată cu recenta aducere la zi a bibliotecii – urcarea pe site a unor noi materiale (autori precum: Matilda Caragiu Marioţeanu, Tache Papahagi, Gheorghe Vrana, Ionel Zeană etc.) – invităm pe toţi cei interesaţi să se implice activ în acest demers. Scopul este ca fiecare voluntar să introducă câte o pagină pe zi din următoarea operă de referinţă pentru cultura aromână: “Poezii” a autorului Nuşi Tulliu.

Fiecare zi, fiecare pagină, fiecare om, ajută la creşterea bibliotecii noastre şi ajută la facilitarea liberului acces la informare şi documentare asupra culturii aromânilor.

Pentru informaţii suplimentare şi înscriere vă rugăm să ne contactaţi la: contact@proiectavdhela.ro, georgiana.c.vlahbei@gmail.com

Azâ hiț cl’imaț nu cu tufechea, ma cu arma a culturâl’ei s-vâ țâneț și s-vâ vigl’eaț dhoara armâneascâ!

Cari himu noi? Himu tiniri armâńi ți lucreaḑâ trâ xitâxearea, țânearea și criștearea a yiștearil’ei armâneascâ, pri-tu Proiectulu Avdhela – prota bibliotecâ virtualâ di culturâ armâneascâ.

Pi site-ulu a nostru: http://www.proiectavdhela.ro afl’i și poț s-dhyivâsești fârâ paraḑ cărțâ și studii di etnoloyie, isturii, lingvisticâ, literaturâ armâneascâ.

Nafoarâ di bibliotecâ, andriḑemu cu mirachi alti proiecti: xitâxeri tu hoarili di Armâńi, unu filmu documentaru ti muzica armâneascâ, proiecti ti tiniri armâńi ti cunuștearea și-nyrâpsearea a limbâl’ei, ascutearea di cărțâ ti-nvițari armâneaști, di CD-uri, di cadri etc.

Ți easti campania “unâ frânḑâ tu ḑuuâ”? Vâ grimu tora ta si-ascutemu deadunu tu padi ațeali operi di culturâ armâneascâ ți nu m
ași câ zburăscu ti armânami, ma suntu și-unu vârtosu sturu a l’ei. Di-oarâ, scupolu easti si-alinămu pi site-ulu: http://www.proiectavdhela.ro cartea alu Nuși Tulliu “Poezii” (protlu tomu di-tu proiectulu alu Tache Papahagi : “Biblioteca Națională a Aromânilor”) cu agiutorlu a cathi unlui di voi ți va ta s-transcrie mași câti unâ frânḑâ tu ḑuuâ.

Cathi omu, cathi ḑuuâ, cathi frânḑâ agiutâ ti criștearea a bibliotecâl’ei.

Aestâ campanie easti adratâ ti Armâńi, di iți ilichie, di iți mindueari și di iuțido iu bâneaḑâ el’i, cari au dhoarâ și vreari ti arâdâțińili a loru și cari voru si-adarâ maxusu țiva concretu ti țânearea a culturâľei a loru. Aoa hiț cl’imaț tuț si-alâsaț na ‘nâ parti iți dhyeafurauâ, aliḑeari: di grai, di mindueari, di simferu și si-agiutaț pri-tu lucrulu benevolu ti adrarea publicâ, frânḑâ cu frânḑâ, a cărțâloru ți aspunu avearea culturalâ armâneascâ.

Cum-poț tini si-agiuț? Tu biblioteca virtualâ di culturâ armâneascâ, cărțâli voru digitalizari. Noi avemu scanati cărțâli, iara aesti scan-uri va si-agiungâ la ațel’i ți andregu transcriarea. Tini poț:

1. S-transcrii cărțâli ți voru alinari pi site. Țâ l’ea 10 min cathi ḑuuâ s-transcrii unâ frânḑâ, ți va s-ḑâcâ s-baḑ tu unu documentu di Word unâ frânḑâ di-tu opera aleaptâ ti transcriarea a ta

Lucrulu imnâ ași: prota, aprochi di la noi frânḑâli di-tu carti tu formatu di scan (scanati), ți voru transcriari, deadunu cu unu ńicu “calauzu” (îndrumar) ta s-ti agiutâ tu aestâ transcriari. Dupâ ți bitisești și nâ pitreț a noauâ frânḑâli andreapti di tini tu aestu formatu digitalu, yini tehnoredactarea și alinarea a loru pi site.

2. Si-adari tehnoredactarea a frânḑâloru transcriati.

3. Si-arâspândești hâbarea, s-dai cali la zboru la tuț soțl’i a tăi armâńi!

Ași cara, l’ea-u și-tini arma a culturâl’ei !

Dă-nâ hâbari di minduiarea a ta și-nyrâpsea-ti ti aestâ campanie aoa:

georgiana.c.vlahbei@gmail.com
contact@proiectavdhela.roAzâ hiț cl’imaț nu cu tufechea, ma cu arma a culturâl’ei s-vâ țâneț și s-vâ vigl’eaț dhoara armâneascâ!

Cari himu noi?

Himu tiniri armâńi ți lucreaḑâ trâ xitâxearea, țânearea și criștearea a yiștearil’ei armâneascâ, pri-tu Proiectulu Avdhela – prota bibliotecâ virtualâ di culturâ armâneascâ.

Pi site-ulu a nostru: http://www.proiectavdhela.ro afl’i și poț s-dhyivâsești fârâ paraḑ cărțâ și studii di etnoloyie, isturii, lingvisticâ, literaturâ armâneascâ.

Nafoarâ di bibliotecâ, andriḑemu cu mirachi alti proiecti: xitâxeri tu hoarili di Armâńi, unu filmu documentaru ti muzica armâneascâ, proiecti ti tiniri armâńi ti cunuștearea și-nyrâpsearea a limbâl’ei, ascutearea di cărțâ ti-nvițari armâneaști, di CD-uri, di cadri etc.

Ți easti campania “unâ frânḑâ tu ḑuuâ”?

Vâ grimu tora ta si-ascutemu deadunu tu padi ațeali operi di culturâ armâneascâ ți nu mași câ zburăscu ti armânami, ma suntu și-unu vârtosu sturu a l’ei. Di-oarâ, scupolu easti si-alinămu pi site-ulu: http://www.proiectavdhela.ro cartea alu Nuși Tulliu “Poezii” (protlu tomu di-tu proiectulu alu Tache Papahagi : “Biblioteca Națională a Aromânilor”) cu agiutorlu a cathi unlui di voi ți va ta s-transcrie mași câti unâ frânḑâ tu ḑuuâ.

Cathi omu, cathi ḑuuâ, cathi frânḑâ agiutâ ti criștearea a bibliotecâl’ei.

Aestâ campanie easti adratâ ti Armâńi, di iți ilichie, di iți mindueari și di iuțido iu bâneaḑâ el’i, cari au dhoarâ și vreari ti arâdâțińili a loru și cari voru si-adarâ maxusu țiva concretu ti țânearea a culturâľei a loru. Aoa hiț cl’imaț tuț si-alâsaț na ‘nâ parti iți dhyeafurauâ, aliḑeari: di grai, di mindueari, di simferu și si-agiutaț pri-tu lucrulu benevolu ti adrarea publicâ, frânḑâ cu frânḑâ, a cărțâloru ți aspunu avearea culturalâ armâneascâ.

Cum-poț tini si-agiuț?

Tu biblioteca virtualâ di culturâ armâneascâ, cărțâli voru digitalizari. Noi avemu scanati cărțâli, iara aesti scan-uri va si-agiungâ la ațel‘i ți andregu transcriarea.

Tini poț:

1. S-transcrii cărțâli ți voru alinari pi site. Țâ l’ea 10 min cathi ḑuuâ s-transcrii unâ frânḑâ, ți va s-ḑâcâ s-baḑ tu unu documentu di Word unâ frânḑâ di-tu opera aleaptâ ti transcriarea a ta.

Lucrulu imnâ ași: prota, aprochi di la noi frânḑâli di-tu carti tu formatu di scan (scanati), ți voru transcriari, deadunu cu unu ńicu “calauzu” (îndrumar) ta s-ti agiutâ tu aestâ transcriari. Dupâ ți bitisești și nâ pitreț a noauâ frânḑâli andreapti di tini tu aestu formatu digitalu, yini tehnoredactarea și alinarea a loru pi site.

2. Si-adari tehnoredactarea a frânḑâloru transcriati.

3. Si-arâspândești hâbarea, s-dai cali la zboru la tuț soțl’i a tăi armâńi!

Ași cara, l’ea-u și-tini arma a culturâl’ei !

Dă-nâ hâbari di minduiarea a ta și-nyrâpsea-ti ti aestâ campanie aoa:

georgiana.c.vlahbei@gmail.com icâ  0040 730 411 004

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s