Nicu-Puiu Bajdechi: Lailu Ayiu Andoni shi indoua zboara ausheshtsa

          Puilu ali mama, aruca’u nihiama pusta atsea di carti di-tu mana, ti-adrashi ca ti sum locu, hii  ca ti “laiandoni”.
          Tsi easti mama aestu lai Andoni?
          Mea ashi dzatseau aushii a noshtri candu landzadzea vara… Frandzi-ti tora ieshi nihiama tu soari, fa’u defi dyivasearea. Nu vedzi ca hii limuniu tu fatsa?
 
Ashi mi varyia mana, cati una oara, anda earam njicu, cu niscanti zboara ausheshtsa tsi ni-earau xeani sh’nu li achicaseamu, ma shi ea marata nu mata shtea. Nu u shtea isthuria ditu papanji cu basearica veacli al Ayiu Andoni di Veria, iu armanii s-dutseau ta’s yitripseasca di langori greali. Anvitsaiu aclo ca Ayiu Andoni easti nica shi tora multu caftatu di crishtinjii di iutsido… lailu Andoni tsi lu shteam ca zboru misteryios di la mama sh-dizvali ti mini semnu diznau : la Ayiu Andoni, dzacu shi tora niscantsa di armanii tsi urdina nica la basearica veacli di Veria.
Mi-adusi oara shi chirolu, dupu cam di 20 anji di la varyiarea ali mani, di mi-aflaiu tu mushatsii casabadz armaneshtsa di Veria shi Vudena ( tora Edessa), tu Elada, cumu dzatsea maia mea Bajdechia, cari tu aushaticu shi’u plandzea bana di iu avea vgata.  
 
-Hiyie, aeshtsa ficiori va va ascoata di-tu soari sh va va baga tu aumbra, u-avdzamu ca-i dzatsea ali mama, candu u cripamu, shi iara nu achicaseamu tsi vrea s-dzaca. Tu soarli mediteraneean ali Elada achicasii ma ghini zboarali ausheshtsa di la maia, candu doauli feati a noasti alinara ayonia, ninti di noi, dzeana di pi cari si-azvumeau apili di Vudena.
 
 
©Nicu-Puiu Bajdechi
 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s