Sâmta şi Marea Dumânicâ di Paşti- Apostolul, Ioan Murnu

«Dişteaptă-ti tini ţe dorńi, şi-a ti
luńineazâ Hristolu».
Apostolu Pavli câtrâ Efeseańi – Cap. V, 14.
 
»Tru bâsearicâ voiu ma ghini sâ vâ
» grescu ţinţi sboari cu mintea mea tra
»sâ-nveţ şi-alţi, diper ḑaţi ńiľi di graie
»tru unâ limbâ niachicâsitâ».
Apostolu Pavlu câtrâ Corinteańi. –
I, Cap. XIV, 19.

 
         Aesti sboari ţe li spusi marili Apostol Pavli, nâinti cu multi eti, prindi sâ-li ştibâ-aţeľi Armâńi ţe mintuescu câ easti mari stepsu sâ cântăm tru bâseriţi tru limba pârinteascâ ţi u-acâchisim tuţi. Ma nâși cara sâ aleagâ sboarili di ma-n sus a Apostului Pavli, va sâ cunoascâ urbarea, tru cari si-aflâ.
        Pânâ tora niscânți frați di-a noștri avea unâ acâțaturâ tra sâ țânâ di adetea țe și-u avea apucatâ câ nu aveamu cârți tru limba a noastrâ tra sâ cântâ armâneaști tru bâsearicâ: ma astâḑâ țe nâ agiutâ frațľi a noștri dit Românie, putem sâ ḑâțem și noi câ avem și sculii armânești și amintămu și cărțili lipsiti.
        Ma cama lipsit di tuti era un Apostul armânescu tra sâ si cântâ tru bâseriț pri limba noastrâ, câ ași nâ dimândă Apostulu Pavli, cum viḑum ma-n sus. Aestu gol vrundalui sâ-l umplu, cu agiutorlu al Dumniḑău acâțai di scriaiu aestâ carti tra sâ poatâ și Armâńiľi a noștri sâ ascultâ dimândâciuńile ațeali buni a Apostoľiloru țe si-aleg tru biseriți dumânițili și sârbâtorili di anlu-ntreg.
 
                                                                                                      ECONOM IOAN G. MURNU,
                                                                                                                             PREFTU.
 

Sâmta şi Marea Dumânicâ di Paşti

Prochimin, boațea 8.

Aestâ easti ḑua țe u feați Domnul; sâ nâ hârsim și sâ nâ arâsbânămu, tu nâsâ!
Stih — Alâvdați Domnul, câ easti bun, câ ńila lui easti trâ etâ!
Di faptili Apostuľilor aleaḑiri. — Cap. I, 1—9.

Grailu ațel di nâinti lu am faptâ, o Theofile, tra sâ spun tuti faptili și învițâturili a Hristolui dit apârńita lor pânâ tu ḑua țe s-anâlță, dupâ țe lâ dimândă cu Duhlu Sâmtu Apostuľilor țe și-ľi avea aleaptâ. Aiștor lâ si spusi nâsu yiu dupâ moartea lui cu multi seamni, și-l videa eľi patruḑâți di ḑâli sburândalui di amirâriľea al Dumniḑău. Și când s-adună cu eľi, lâ dimândă sâ nu si dispartâ di la Ierusalim, ma s-așteaptâ sborlu a Tatâlui țe lu avḑât di la mini; câ Ioan pâtiză cu apâ, ma voi va sâ vâ pâtizați cu Duhlu Sâmtu dupâ nâscânti ḑâli. Eľi, dicara, cându s-adunarâ, lu întribarâ ḑâcândalui:
«Doamne, nacâ est-an va s-așeḑ amirâriľea al Israil?».
Și el lâ ḑâsi: «Nu-i a vostru lucru sâ știți ańiľi, icâ ḑâlili țe li bâgă  »Tatâl cu putearea a lui; ma va sâ luați puteari când va sâ yinâ Duhlu »Sâmtu pisti voi și va sâ-ńi hiți martiri tu Ierusalim și tru tutâ Iudea și »Samaria și pânâ tu marḑinea loclui».
Aliluia!
 
APOSTULUL TRÂ TUTI DUMÂNIŢLI ŞI SÂRBÂTORILI DI ANLU ÎNTREG, TU LIMBA ARUMÂNEASCÂ SCRIAT DI PREFTUL ECONOMLU IOAN G. MURNU, AROMÂN DI VERIA (KARAFERIA) ŞI STÂMPUSIT TRU ḐÂLILI A MAJESTAȚILOR  LOR CAROL I, AMIRĂLU-A ROMÂNIEĽEI ŞI MEHMED REŞAD V,  SULTANLU  TURCHIEĽEI, BUCUREŞTI 1912


 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s