S-ancl’isi uşa…

ti aduţearea aminti şi isihia a suflitlui a paplui a meu, Cola alu Bizdunâ

Ari multi turlii di dispârţâri, ma nu ari vârâ di eali di-iu s-ieşi amplinu, antregu, ca ma-ninti. 
Duchescu bana tutâ câ easti dipu canda şedu tu buslu ţi lu iau[1] io cathi zuuâ[2] câtrâ centru, tu câsâbă. Câtâ lumi nu ari purtatâ aestu busu! Oamińi s-alinâ, alţâ dipunu şi pali s-alinâ! Ţi ciudii cându dipunu alţâ şi io tutu armânu! Ţi ciudie cum armâńi tini tu banâ cându alţâ s-dânâsescu şi n-apucâ tra s-veadâ protlu murghişu di prumuvearâ. Io şedu tutu aclo, tu cohea a mea şi-‘i[3]-îmtrescu[4] tuţ. Tornu caplu s-îmtrescu pi geami şi cându îlu tornu pali, nu-i aţelu ţi era ninga mini, ma altulu î’i[5] lo loclu! Cum s-faţi di s-alinâ şi dipunu ahâţ di pri idhghiulu scamnu? Ti niheamâ di oarâ himu doi’i[6], di-po[7] n-arupemu bana unu di alantu…
Di aoa, di-tru cohea a mea, minduiescu cum vâ hibâ fârâ nâşi’i? Dupâ ţi dipunu aeşţâ oamińi, aeşţâ Armâńi, ţi armâni?
Armânemu noi, giumităţ di Armâńi, ţi nu avemu bânatâ ficiurami sumu soari di Gârţie, ţi nu avemu işitâ dumâniţli la coru tu misuhori s-arcămu mutriti di vreari a muşatiloru, ţi nu durńeamu sumu ţeru, tu câruţâ s-arunzeascâ[8] a pa’i, ţi nu fumu pi căl’iuri dipriunâ, câftânda locu bunu ti taifâ, ţi nu avemu faptâ ahapsi, ţi nu avemu bânatâ zâli fârâ mâcari tu vârâ ţilaru di sculii, ţi nu li vremu căpârli ahâtu s-durńimu cu eali-n cgasâ[9], ţi nu avemu mânatâ callu di-mbroşţâ[10], di pi pâltărli a nâslui, ţi nu fumu vârnâoarâ eleftheri ca nâşi’i[11], ca’i[12]! Ţi nu nâ ari gritâ noaptea, vârâ Albâ pri-tu firidhâ, dulţi zboru di chirdeari, ţi nu bâgămu pisti pi-aumbrili ţi calcâ noaptea tu somnu carnea şi u-adarâ vinitâ, ţi tińie nu avemu ti şarpili a casâl’ei, şi lamńea nu n-ncgapi[13] tu minti. Armasimu noi, cu giumităţli a noastri di mâńi ţi nu au mulsâ vârâ uziru di oae, cu giumităţ di nări ţi n-au arunzitâ vârâoarâ spuma di lapti proaspitu, cu giumităţli di ochi[14] ţi nu ştiu cându s-acaţâ caşlu.
Cum-s-veadi câ pâpâńi’i[15] a noşţâ aflarâ casili iu s-dânâseascâ şi s-creascâ fumeal’e, tu tutâ avinarea a istoril’ei, ma suflitili a noasti tutu ma alagâ…
Dimi a noauâ nu nâ easti datâ cu ochi, cu mâńi, cu nări s-bânămu bana di Armâńi, ma cu cundi’iu[16] şi cu anyrâpsearea s-nâ purtămu yisili, isturia şi maşi aşi s-nâ bânămu tru noi pâpâńi’i[17]!
Ari multi turlii di dispârţâri…  Dipriunâ si-asfarmâ ţiva di-tu arâdhipsiarea a suflitului a tău şi, ti unu chiro, ma mari i ma ńicu, aducheşţâ cum ţâ caftâ vârâ pri-tu cicmigeaz’i[18] dişchişi[19] tuti minduierili şi sâmţirili şi ţâ li arucâ iuţido, azvarna. Di cama multi ori, fuzirili[20] di-tu banâ aspargu isihia a noastâ di oamińi yii. Aduchimu câ s-caftâ pri-tu tuti sânduchili[21] şi sucăchili a suflitului aţea cusuri trâ moarti şi aducheşţâ[22] cumu vârâ, ca-şti cari, ţ-aveagl’i numirlu a ańiloru. Ma… ari şi niscânti fuziri cari ti alasâ cu unâ isihii nauâ[23]– aţea di oamińi trâ moarti. Aoa, tu aestâ isihie, ducheşţâ cum pali[24] s-aşeazâ tuti nuntru tru dozli[25] a suflitului a tău şi cathi unâ sânduchi şi-aproachi pali loclu a l’ei di ma-ninti.
Tora, buslu nu mata dânâseaşti. Dipusirâ pâpâńi’i şi înc’isirâ[26] ş-uşa! Lu-alasu maca paplu sâ s-toarnâ, aclo iu fugu tuţ pâpâńi’i, tu aţelu locu di-iu yinu pârâmithili ţi tu banâ li zâţeau[27] nâşi’i a nipoţloru…
Ti paplu a meu pruianu, fuḑitu di-tu banâ tu 29li di marţu, 2011.
 
©GCV

[1] Pierdutâ palatalizarea consoanei l, l’eau-var. normată
[2] ḑuuâ- var. normată (transcriere fonetică, în grai pruienesc)
[3] Pierdutâ palatalizarea consoanei l.
[4] Mutrescu- var. normată
[5] Îl’i- var. normată (transcriere fonetică)
[6] Doil’i- var. normată (transcriere fonetică)
[7] Di-po pr. Pentru de-apoea
[8] Arunzeascâ, var. pr. pt ańiurḑeascâ
[9] Casâ- var. normată (transcriere fonetică: gasâ- grai pruienesc)
[10] Împroşti- var. normată (transcriere fonetică)
[11] Nâşil’i- var. normată (transcriere fonetică)
[12] Cal’i- var. normată (transcriere fonetică)
[13] Încapi- var. normată (transcriere fonetică)
[14] Ocl’i- var. normată (transcriere fonetică)
[15] Pâpâńil’i- var. normată (transcriere fonetică)
[16] Cundil’iu- var. normată (transcriere fonetică)
[17] Pâpânil’i- var. normată (transcriere fonetică)
[18] Cicmigé, cicmigeaḑ- var. normată, cicmigeaţ- var. pl. la Pruieńi. Articulat normat: cicmigeaḑli, articulat pr. cicmigeaz’i (transcriere fonetică)
[19] Dişcl’işi – var. normată (transcriere fonetică)
[20] fuḑiri, fuḑirĭ- var. normată, fuziri- la Pruieńi (transcriere fonetică)
[21] Sinduchi, sinduchĭ- var. normată, sânduchi la Pruieńi
[22] Aducheşţi- var. normată, aducheşţâ la Pruieńi. idem la toate verbele cu terminaţia –şţi, care devine -şţâ
[23] Noauâ- var. normată, nauâ la Pruieńi (transcriere fonetică)
[24] Pali- grecism (<Pale), în graiurile pindene, pr. pentru “iara”, “diznou”
[25] Doagâ, doḑ- – var. normată (transcriere fonetică)
[26] Încl’isirâ- var. normată (transcriere fonetică)
[27] ḑâţeau- var. normată (transcriere fonetică)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s