Zboarâ pi unu hiru di lânâ (b)

Mi lo unu di mânâ
Ş-mi purtâ pisti neurili a thimiseriloru,
Pisti amărili a oahtiloru sufrisiti,
Pri-tu pâdurea aduţearil’ei aminti,
Dupâ amirâril’ea a sumeanâl’ei,
Ş-ńi-aspusi unâ vuloagâ cu furtuscâ.
Cu niori di cristalu şi yilii geangarini.
Aşi intrai io tu Banâ.
Mi dusi unu di mânâ, ş-mi alâsâ acloţi.
Tora, di-alargu, ş-arâdi di mini!
 
*
 
Mi-anyisedzu unâ casâ adratâ di peani di ocl’i.
Li cântâ vârâ s-li giocâ.
Casâ lişoarâ, cântâtoari,
Angârńescu tuti ş-ansaru pi locu!.
Nâ lavâ azbuirâtoari,
Cutrimburatâ maşi, di a ritmolui mistiryiu.
Si-adil’iu ‘nâ oarâ, si-aspulbirâ firidha.
Dheftira oara, uşa-s trunduiaşti.
Tu treilu sonu, cumăţ di pizul’iu s-cârtescu şi s-frângu.
Unu sticu, tâţarea nâ apitruseaşti.
S-veadi aynanyea unu hiru pri-tu cari,
supţâri, luńina pitrundi.
Ritmolu lâ greaşti di-apoia, ayuńisitu,
Arâdhâpsinda a meali peani di ocl’i,
Tu sârmâniţa a loru di sirmâ,
s-aşteaptâ- cum-aşteaptâ nipotlu dulţili pârmithu di bâgari-
Tahinârli s-yinâ, pi pl’ioapi sâ-ńi si mutâ nâpoi.
 
*
 
 
Di-tu yie îńi iasi unu hiru di lânâ!
Lu-ampâltescu, s-ul bagu la mânâ,
Ma elu s-prifaţi cusiţâ di cadânâ!
Îlu chindisescu s-ul bagu la stulii,
S-anvirineadzâ, s-adarâ puvrii.
Duchimusescu s-ul bagu dupâ guşi,
Si-arupi, si-adarâ peanâ di lândâruşi.
S-lu aspindzuru di ureacl’i nu faţi,
Ici nu îlu va loclu araţi!
Pi peru sâ si-alinâ nu poati,
Nu lu-ariseaşti ici avra di noapti!
Îl’i cântu sâ adoarmâ pi cioari,
Ma-ńi dzâţi câ somnu nu ari!
Ma ghini-lu pitrecu la vrutlu cu dzeani di dzânâ
Ta sâ şi aflâ aclo uidisita crivati di lânâ!
 
 
Georgiana Caratanascu Vlahbei©
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s