Mutrindalui nâpoi- Pâreasińi buni!/ Tradiţia Păresimilor la aromâni

Viniri, 24-li di Şcurtu, ahurhindalui cu sihatea 14.00, s-ţânu Custanţa unu evenimentu culturalu ţi-apriadună Armâńil’i di Dobrogea ti Pâreasińili armâneşţâ.

Adetea armâneascâ di Pâreasińi fu adratâ la Muzeulu di Artâ Popularâ di Custanţa di pareea a Suţatâl’ei Muşeata Armânâ di Mihail Kogălniceanu, di-adunu cu programili di cânticu şi giocu a suţatiloru soaţâ: Suţata Evropeanâ Interaxe, Suţata Veria di Techirghiol, Sculia cu Clasili I-VIII Gh. Ţiţeica di Custanţa şi Proiectulu Avdhela – Biblioteca di Culturâ Armâneascâ. Evenimentulu si-adră cu andruparea a Radiolui România Custanţa şi pri-tu agiutorlu a Muzeului de Artâ Popularâ di Custanţa, aducândalui di-adunu 150 di Armâńi di Dobrogea.


Dupâ exiyisearea a adetil’ei di Pâreasińi faptâ di doamna Maria Magiru (ţi cumândâseaşti Muzeulu di Artă Popularâ di Custanţa) ş-di domnulu Willy Wisoşenschi (ţi cumândâseaşti Fundaţia Muşeata Armânâ), furâ cântati cântiţi vecl’i ș-nali şi giucati giocuri armâneșțâ di-unâ etâ di cama ńiţl’i ş-cama măril’i a pareiloru di folcloru di Custanţa. Tuţ aţel’i ţi vinirâ furâ câlisiţ pi measâ, iu si-avea bâgatâ mâcări armâneşţâ andreapti cu hari şi cu mirachi di soţ şi soaţâ: pitâ cu arizu, pitâ di caşu, di praşi, di lapti, di curcubetâ, pitmezi, plâţintâ, culacu, trâhână, curabeadz, pind-ardu, hâlvă, ceae di Pindu, mârcatu, caşu cu pipiryei (piperchi).

Lâ hâristusimu a tutuloru ațiloru ţi loarâ tu isapi cl’imarea a noastrâ!

Ma-nghiosu va si-aflaț îndoauâ caduri di la aestu evenimentu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s