Vini oara ti ascutearea tu migdani a Proiectului Avdhela, Custanţa!

Proiectulu Avdhela, Biblioteca di Culturâ Armâneascâ, tu suţatâ cu Radio România Constanţa, va-lu dhuruseascâ laolu di Custanţa tu ḑâlili 27-28-29 di Apriiru cu unu bairu di minări (manifestări) culturali ti-anami, cu oaspiţ avḑâţ ş-minuti ti nişani. Pi-tu aestu lucru voru ta s-s-adarâ unu festivalu armânescu culturalu – safi, vârtosu – ti itia câ easti ananghi di-apriadunarea a Armâńiloru anvârliga di axiili ţi azburăscu di el’i. Tu idhyea aradhâ, caftâ s-bagâ pi cali hâlăţ ti unâ cama bunâ cunuşteari a aiştoru axii armâneşţâ di aţel’i cu cari bâneaḑâ Armâńil’i deadunu. Va s-hibâ ascoasi tu migdani adeţ di cânticu ş-giocuri armâneşţâ, pirmithi şi isturii di banâ, zuyrâpseri (pictură), caduri, filmi, ama şi strańi ş-lucri armâneşţâ vecl’i, conferinţi ş-pârâstâseri di ştiinţâ, isturie şi literaturâ. Tutu chi tutu va si-aibâ harizmâ veacl’i ş-noauâ.

Sumu numa “Frânḑâ Yii” şeadi vrearea ta s-si-aspunâ cultura armâneascâ yie, aşi cumu şi-easti-u. Aestu evenimentu va ta si-aducâ pi unâ: frânḑâli di-tu chirolu ţi tricu cu aţeali di azâ ti amintarea a frânḑâloru noauâ ti yinitoru.

Hiţ câlisiţ pi (1) pârâstâsearea/prezentarea a Proiectului Avdhela, Biblioteca di Culturâ Armâneascâ (prota bibliotecâ virtualâ mutrindalui Armâńil’i cu cărţâ di literaturâ, isturie, lingvisticâ, etnoloyie, spiritualitati), (2) dhurusearea a premiiloru di culturâ armâneascâ tu Gala andreaptâ di Radio România Constanţa, (3) programili artistiţi, ştiinţifiţi şi folcloriţi.

 

Ma multi, tu chirolu ţi va s-yinâ!

Advertisements

3 responses to “Vini oara ti ascutearea tu migdani a Proiectului Avdhela, Custanţa!

 1. Tora snu kikusits ti zboarâli di ma ndzeanâ. Vedu kâ nu apândâsits la kanâ muobeti. Ashi suntu armânjilji, multu sertsâ. Ku mari zori s’adarâ muobets.

  -Everyone’s mother tongue
  -Is the most beautiful in the entire world

  -So you are invited at this page
  -To listen and to keep alive our heritage!

  http://ensoulmymind.wordpress.com/

  Thank you!

  Lucru ambaru!

  Costin Stere

 2. Aromânii sunt români. Unde pe această planetă se organizează manifestaţii pentru promovarea unui dialect? Noi ardelenii ne mândrim cu specificul aromânilor din constanţa.

  Ardeleni, aromâni şi moldoveni biruiţi-i pe duşmani!

  • Ştiaţi că actualul preşedinte al Greciei, Excelenţa Sa, domnul Karolos Papoulias, el însuşi etnic armân, a declarat la Summit-ul NATO că este mândru apărţinător ramurii române sud-dunărene? Numai împreună vom putea reconstrui Imperiul Bizantin. În Balkani trăiesc peste 4 milioane de români sud-dunăreni ce vor să-şi însuşească cât mai repede cu putinţă ‘varianta literară’ – central nordică a dialectului est-sudic.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s