Carti di Priimnari pi-tu Balcanu/ Jurnal vizual de călătorie prin Balcani

Ghini v-aflămu!

Imnâtori -cumu himu di daima-, nâ minduimu s-vâ lomu cu noi calea. Pi-tu unu bairu di articuli cu caduri ţi lu ahurhimu azâ, va vâ aspunemu priimnărili a noastri pi-tu câsâbadzli şi hoarili cu Armâni di-tu Balcanu. Avemu tu minti s-vâ purtămu pi-tu tuti căl’iurili ţi li adrămu di asimi, pi-tu locurili iu agiumsimu şi la oamińil’i ţi-l’i aflămu şi cu cari nâ feaţimu buni muabeţ.

Aşi cara, andridzeţ-vâ lucârli, ancârcaţ cârvănea şi trâdzeţ câlâuzlu, azâ nchisimu!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s