Biblioteca ti ńiţ: Cartea armâneascâ şi Ficiuriţ-yrâmâtiţ

CARTEA ARMÂNEASC            
                                       
Câlugări di la mănăstiri lucreadzâ
La stampâ tipusesc cărţ nali
Diparti, cârvânarl’i s-ducu cu eali
Vor cartea armâneascâ s-u anyeadzâ.
 
Ficiorl’i tuţ alagă la sculii
Di azâ pot cu mari lişureaţâ
Pi limba părinteascâ el’i sâ-nveaţă
Auşilor, lâ pari nă ciudii,
 
Mumăn’li nu ştiu cum sâ-s hârâseascâ
Fumeal’ia totna că u ved în casâ
Tu mănâ cu unâ Carti Armâneascâ.
                                            
Nida  BOGA
[Cărţ armâneşti s-tipusirâ prota oarâ la stampa (tipografia) dit câsâbălu armânescu Moscopole (Voscopolea). Era nai ma marea stampâ dit Europa, tu aţelu chiro. Alâvdata Moscopole fu surpată ş-arsâ di ghegan’i mprâdâtori tu anlu 1769. Poezia “Cartea Armâneascâ” easti ncl’inată a cărţâlor tipusiti tu aţel chiro ş –fu aleaptă dit tomlu di stihuri« Voscopolea » , yrâpsitu di poetlu armân Nida Boga (1886-1974).]
***
 
 Ficiuriţ – yrâmâtiţ
 
Noi him ficiuriţ,
Azâ, yrâmâtiţ.
Vinim la sculii
Ca pul’i  tu avlii.
 
Curati fidăn’i,
Alâgăm lun’ina,
Adastâ pâpăn’i
S-ţânem râdzâtina.
 
Lilice acriscuti,
Mutriti, duruti,
Udati di mumâ
Cu-armâneascâ numâ.
 
Soarili ali mae,
Daşlu ali dadi,
Criscut cu sivdai
S-duţ numa diparti!
 
Tra s-avem un zbor,
Tu a noastrâ casâ
Yrâpsea cartea cu dor,
CARTEA  ARMÂNEASC 
                                       
 di    Maria PARIZA
 ( Sthuri încl’inati a  ficiuriţâlor ţi înveaţă armâneşti tu  sculili di iuţido)
 
 
Frândzâli di-tu biblioteca ficiuriţloru suntu andreapti di Maria Pariza.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s