Biblioteca ti ńiţ: Lândura

LÂNDURA
               
La lândurâ muşatâ                                                                  
Ţi stai nvirinatâ                                                                                
Ia mutâ- ţ caplu                                                                               
Sâ- ţ vedu ghirdanea cundil’iatâ.                                                                
                                                                                                      
Cum s-lu mut la soră                                                                       
caimo mari-n’i cadi                                                                          
Surărli-n’i fudzirâ                                                                   
La mini nu-s minduirâ.                                                            
                                                                                                      
Nu-n’i plândzi tini,                                                                 
Primuveara eali yinu                                                                         
Va li mutreşti cu mini                                                              
Cum yin ca alghini.                                                                          
                                                                                                      
       Vanghea MIHANI – STERYU
 
Frândzâli di-tu biblioteca ficiuriţloru suntu andreapti di Maria Pariza.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s