Proiectulu Avdhela la Pânâyirlu Gaudeamus

Ti prota oarâ tu unâ pâzari internaţionalâ di cărţâ, cultura armâneascâ ş-află unu locu ti aspuneari tu unu standu cu harizmâ veacl’i, andreptu di pareea di tiniri di la Proiectulu Avdhela.

Di gioi, 22-li di Brumaru, pânâ dumânicâ, 25-li di Brumaru, unâ muşatâ cohi armâneascâ cu lucri ti-n-casâ, cu stulii şi strańii di vâr-chiro (înveasta, yrambolu), cu caduri şi cântiţi armâneşţâ puteţ si-aflaţ la doaua patomâ di la Romexpo (iu s-ţâni Pâzarea Gaudeamus, anvârliga di Piaţa Presei Libere), la standulu ţi ari numirlu 305.

Ma si-alinaţ protili scărili di na-stânga di la intrata mari unâ oarâ şi di-apoea nica unâ oarâ pi alanti scări ţi suntu tutu na-stânga, imnândalui niheamâ na-ndreapta, va vâ aproachi ihollu a cântiţloru di zâmani a fârşiroţloru di Cogealac şi M. Kogălniceanu. Aesti cântiţi furâ bâgati pi-unu Cd şi pi-unu Dvd (cu unu filmu documentaru) ţi işi cu andruparea a AFCN (Administraţia Fondului Cultural Naţional). Puteţ s-mutriţ cumăţ di-tu filmu şi s-anviţaţ di activităţli di-tu sculii şi licee di Dobrogea adrati di paree ti ţânerea aiştoru cântiţi ţi azâ cheru. Di-anvârliga, pi muri, s-aspunu sticuri di banâ armâneascâ anamisa di ańil’i ’20 şi ’80 şi di azâ, pi-tu cadurili ţi li aflarâ ficioril’i tu hoarili di Armâńi di Dobrogea.Cathi caduru ari unâ isturii şi va s-şedz s-u anveţ.

A s-aflaţ ş-cărţâli di-tu soni ascoasi di Proiectulu Avdhela (tipusiti la Editura Predania): “Di-tu bana cu pidhimadz a Armâńiloru” di Iotta Naum Iotta (manuscrisu ţi lu mutri Maria Pariza)- ţi alinci gioi la Pâzarea Gaudeamus, “Armâńil’. Meglenoromâńil’i. Istroromâńil’i. Aspecti di identitati şi di culturâ”- tomu colectiv işitu sum cumândusearea ali Adina Berciu-Drăghicescu – ţi avu pârâstâsearea viniri, “Introducere în istoria recentă a aromânilor” di Alexandru Gica, “Poezii” di Nuşi Tulliu şi “Exiyisiri la Tatălu a nostru” di Ayulu Nicola Velimirovici (adusâ pi armâneaşti di Yioryi Vrana).

V-aştiptămu cathi dzuuâ, di la sihatea 10.00 la 20.00 cu oaspiţ ti-anami di-tu lumea armâneascâ şi cu pârâstâseri di cărţâli alinciti tu chirolu di-tu soni, ţi mutrescu Armâńil’i.

Aşi-cara, hiţ aştiptaţ la câsica armâneascâ di la Pâzarea Gaudeamus, iu cathi-unu Armânu si s-ducheascâ ca tu chirolu a pâpâńiloru!

P.S. Multi ifhâristisiri a Radio România ti cl’imarea la pâzari şi a Radio România Constanţa ti tutu andrupâmintulu di pân’ tora aiştui proiectu. Ifhâristiseri a Radio România Internaţional, secţia pi armâneaşti cu cari feaţimu bunâ suţatâ!

Advertisements

2 responses to “Proiectulu Avdhela la Pânâyirlu Gaudeamus

  1. Nu am primit nici o invitaţie în sensul acesta până acum şi nici nu am apucat să ne interesăm 🙂 Iar în preajma Crăciunului vom fi oricum plecaţi din oraş la serbarea aromânilor din Slobozia…o să vă anunţ dacă ştim ceva cu certitudine despre asta. mulţumim!

  2. Angela Carabas

    Veti fi la Bookfest de Craciun la Biblioteca Nationala? multumesc Angela

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s