Autobioyrafie – Yioryi Vrana

Hiu unu poetu ţi bână
la ziya anamisa di eta yinyiţ
şi eta unsprâyinyiţ,
 
unu poetu ţi si-amintă
canda aeri tahina,
mardzina di Laia Amari,
aclo iu vimtulu lu usucâ truplu
ş-nostalyia u vatâmâ inima…
 
Hiu unu poetu
amintatu fârâ patridhâ.
Singura-ńi patridhâ:
 
inima…
 
Amu ayăpisitâ unâ muľeari,
cu faţa alberâ,
amu adhyivâsitâ
ndoauâ niľi di cărţ,
amu avutâ ndoi oaspiţ,
 
li vidzuiu Machidunia, Thessalia
ş-Ipirlu,
lu vidzui Elimbulu[1],
iu picurarli Armâńi
au idhyea ilichie ca muzili
şi sândzili a loru
cântâ unu cânticu strâvecľiu,
lu vidzuiu ş-Pindulu iu truplu-a-meu
nu va hibâ nmurmintatu
dupâ aradha a strauşiloru,
 
li vidzui Vlahuhorli
spindzurati di ţeru,
mi-ncľinaiu Meteora
tu cubairlu armânescu
iu pistea da cu mâna di ţeru,
li vidzuiu aruvuirili di Athina
ş-Roma
dipu tu sândzili a meu
ţi s-nică ca unâ amurdzitâ
tu Ioniana Amari…
 
Di-apoia,
tutâ sivdaia
ńi-u-arcaiu pri Dumnidză.
 
Va alasu clirunumie
unu hiľiu,
unâ retinâ
pliguitâ di muşuteaţa  a lumiľei
 
şi unu ponu ţi va adarâ explozie
tu unâ metaforâ.   
 
                        29-li  di Brumaru 2006
 
 
Autobiografie[2]
 
 
Sunt un poet ce-a trăit
la cumpăna veacurilor douăzeci
şi douăzeci şi unu,
 
un poet ce s-a născut
parcă ieri dimineaţă,
la ţărmul Mării Negre,
acolo unde vântul usucă trupul
şi nostalgia ucide inima…
 
Sunt un poet
născut fără patrie.
Singura-mi patrie:
inima…
 
Am iubit o femeie
cu faţa blondă,
am citit
câteva mii de cărţi,
am avut câţiva prieteni,
 
Am văzut Macedonia, Tesalia
şi Epirul,
am văzut Olimpul,
unde păstorii Armâni
au aceeaşi vârstă ca muzele
şi sângele lor
cântă un cântec străvechi,
am văzut Pindul unde trupul meu
nu va fi înmormântat
după rânduiala străbunilor,
 
am văzut Vlahuhorile[3]
spânzurate de cer,
m-am închinat la Meteora,
în cuibul armânesc
unde credinţa atinge cerul cu mâna,
 
am văzut ruinele din Atena
şi Roma
chiar în sângele meu
ce s-a scufundat ca un amurg
în Marea Ionică…
 
După aceea,
toată dragostea
i-am încredinţat-o lui Dumnezeu.
 
Voi lăsa moştenire
un fiu,
o retină
rănită de frumuseţea lumii
 
şi o durere ce va exploda
într-o metaforă. 
 
                       29 noiembrie 2006
 
Autobiographie[4]
 
Je suis un poète qui vécut
sur le balancier entre le vingtième
et le vingt-unième siècle.
 
un poète qui naquit
semble-t-il hier au matin,
au bord de la Mer Noire,
la où le vent assèche le corps
et la nostalgie tue l’âme…
 
Je suis un poète
né sans patrie.
Mon unique patrie:
 
l’âme…
 
J’ai aimé une femme,
au teint clair,
j’ai lu
environ deux mille livres,
j’ai eu une paire d’amis,
 
j’ai vu la Macédoine, la Thessalie
et l’Epire,
j’ai vu l’Olympe,
là où les pâtres Aroumains
ont le même âge que les muses
et leur sang
chante une cantique ancienne,
j’ai vu le Pinde aussi où mon corps
ne sera pas enterre
selon la coutume des ancêtres,
 
j’ai vu les Vlahuhori[5]
pendus au ciel,
je m’inclinai a Météore
dans le nid aroumain
la ou la foi touche de la main le ciel,
j’ai vu les ruines d’Athènes
et Rome
jusque dans mon sang
qui se noya comme un ponant
dans la Ionienne…
 
Après,
tout mon amour
je dédiai a Dieu.
 
Je vous laisse en héritage
un fils,
une rétine
blessée par la beauté du monde
 
et une douleur qui fera explosion
dans une métaphore.   
 
                        le 29 de Novembre 2006   
 

[1] Elimbu – Olimpu;
[2] Traduţearea tu limba româneascâ easti adratâ di autoru;
[3] Vlahuhorile – satele armâneşti;
[4] Du volume manuscrit de Yioryi Vrana, Alti poemati [Autres poèmes], 2006 – 2009.
Poema easti tradusâ yalicheaşti di Mariana Bara. Mariana Bara ari adratâ ş-notili ti varianta yalicheascâ;
[5] Les villages des Vlachs / Aroumains en Grèce, dans les montagnes, spécialement dans le massif du Pinde.
 
© George Vrana
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s