Lucian Blaga pi armâneaşti – traduţeri di Yioryi Vrana (XI)

Di-tu ţeru vini unu cânticu di yearachinâ[1]
 
Di-tu ţeru vini unu cânticu di yearachinâ.
Lu-avdu vergurli ţi-alagâ cu muşatili pătuńi
                                                                    goali
pristi bâbuchi. Şi iuţido lu-avdu io ş-tini.
 
Căluyriľi şi-ncľisirâ pâlâcâriili
tu ţilarli[2] a loclui. Tuti astâmâţirâ
murinda sumu mandalu[3].
 
Sîndzinămu di-tu mâńi, di-tu minti ş-di-tu ocľi.
Ncotu  ma cafţâ tu ţi vrei s-pistipseşti.
Ţara easti mplinâ di ciuciurarea a mistiryiloru,
ama easti di dipu aproapea di câlcâńi
şi multu alargu di frâmti.
Mutrii, alâgai, ş-mea cântu:
a curi s-mi-ncľinu, la ţi s-mi-ncľinu?
 
Vârnu li-nfârmâcă fântâńili a omlui.
Fârâ si ştiu îńi muľeai ş-io mâńili
tu apili a loru. Ş-tora grescu:
o, nu ma hiu axiu
s-bânedzu ntrâ pońi şi ntrâ chetri.
Lucri niţ,
lucri mări,
lucri ayri – vâtâmaţ-ńi inima!
 
                                                   (Tu marea treaţiri – 1924)
 
Din cer a venit un cântec de lebădă
 
Din cer a venit un cântec de lebădă.
Îl aud fecioarele ce umblă cu frumseţi
                                                       desculţe
peste muguri. Şi pretutindeni îl aud eu şi tu.
 
Călugării şi-au închis rugăciunile
în pivniţele pământului. Toate au încetat
murind sub zăvor.
 
Sângerăm din mâni, din cuget şi din ochi.
În zadar mai cauţi în ce-ai vrea să crezi.
Ţărâna e plină de zumzetul tainelor,
dar prea e aproape de călcâie
şi prea e departe de frunte.
Am privit, am umblat, şi iată cânt:
cui să mă-nchin, la ce să mă-nchin?
 
Cineva a-nveninat fântânile omului.
Fără să ştiu mi-am muiat şi eu mânile
în apele lor. Şi-acuma strig:
O, nu mai sunt vrednic
să trăiesc printre pomi şi printre pietre.
Lucruri mici,
lucruri mari,
lucruri sălbatice – omorâţi-mi inima!
 
                                           (În marea trecere – 1924)
 
Noi, cântâtorľi liproşi
 
Hunipsiţ di arăńili di nuntru nâ triţemu pritu etâ.
Cându ş-cându nâ-mprustămu ocľiľi
câtrâ vulodzli a paradhislui,
di-apoia n-aplicămu capitli tu ş-cama mari
                                                                 nvirnari.
Trâ noi ţerlu easti ncľisu, şi-ncľisi suntu
                                                                   şi ţităţli.
Ncotu zârcadhili bea apâ
                                        di-tu mâńili a noastri,
ncotu câńiľi nâ si-nclinâ,
himu fârâ ascâpari singuri tu ńedzlu di noapti.
Oaspiţ cari şideţ ninga io,
îngâldzâţ-vă truplu cu yinu,
sâlâghiţ-vâ mutritili pristi lucri.
Noi himu maşi purtâtori di cânticu
sumu ţara lae a puterloru,
noi himu maşi purtâtori di cânticu
pi la porţâ ncľisi,
ma hiľili a noastri va lu-amintâ Dumnidzălu
aoa iu adzâ singuritatea nâ vatâmâ.
 
                                                      (Tu marea treaţiri – 1924)
 
Noi, cântăreţii leproşi
 
Mistuiţi de răni lăuntrice ne trecem prin veac.
Din când în când ne mai ridicăm ochii
spre zăvoaiele raiului,
apoi ne-aplecăm capetele în şi mai mare
                                                              tristeţe.
Pentru noi cerul e zăvorât, şi zăvorâte sunt
                                                             şi cetăţile.
În zadar căprioarele beau apă
                                               din mânile noastre,
în zadar cânii ni se închină,
suntem fără scăpare singuri în amiaza nopţii.
Prieteni cari staţi lângă mine,
încălziţi-vă lutul cu vin,
desfaceţi-vă privirile peste lucruri.
Noi suntem numai purtători de cântec
sub glia neagră a tăriilor,
noi suntem numai purtători de cântec
pe la porţi închise,
dar fiicele noastre vor naşte pe Dumnezeu
aici unde azi singurătatea ne omoară.
 
                                                   (În marea trecere – 1924)

[1] Poema fu nyrâpsitâ tu anlu 1923;

[2] Ţilarli – catoyili, pimniţili;

[3] Mandalu – dzangrâ;
 
 
© George Vrana
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s