S-DIȘCL’IDI DHYEATA, CENTRULU TI XITÂXEAREA Ș-CRIȘTEREA A CULTURÂL’EI ARMÂNEASCÂ

AHURHESCU SIHĂȚLI DI CULTURÂ ARMÂNEASCÂ

Apufâsimŭ s-ampârțâmŭ cu voi, deadunŭ cu soțl’i a noșțâ, îndoauâ di-tŭ voltili a noasti ti câftarea, adunarea (di isturii ș-lucri armâneșțâ), adghivâserli și spudâxerli a noasti. Tuti aesti va s-s-adarâ tu centrulŭ ti-anvițari: Dhyeata.

Tu intrata alŭ yizmâciunŭ va s-dămŭ cali di dipŭ a Centrului DHYEATA, iu v-aștiptămŭ cu SIHĂȚLI DI CULTURÂ ARMÂNEASCÂ (fârâ pâhă). Pân’ tu 15-li di avgustu puteț s-v-anyrâpsiț la unŭ i cama multi di-tŭ sihățli:

1. Atelierlu di limbâ

Aestu atelierŭ easti ti oamińil’i di iți crani, ama caftâ s-l’i-aproachi di nomurli a limbâl’ei armâneascâ cama multu cilimeańil’i ș-giunamea. Tu-aestâ aradâ va s-anveațâ: anyrâpsearea, zburarea, zboarâli di cathi dzuuâ, zboarâli maxusŭ armâneșțâ, expresii, mea va s-trițemŭ ș-pi-tŭ folclorŭ ș-literaturâ cultâ. Aoa va s-avemŭ cărțâ ti-anvițari armâneaști, înregistrări pi-armâneaști, va s-avemŭ vahi ș-oaspiț, va s-lucrămŭ cu multu eryu tu ascultarea ș-mutrearea a limbâl’ei ți s-azburaști azâ.

2. Sihatea di literaturâ

Aestu cursu easti țânut di unŭ di autorl’i di prota thesi di-tŭ literatura armâneascâ di azâ: Yioryi Vrana. Aoa va nâ priimnămŭ pi-tŭ isturia literaturâl’ei armâneascâ, emŭ folclorŭ, emŭ literaturâ cultâ (di-tŭ ahurhitâ pânâ azâ) ș-va s-azburascâ cu diacrisi ti tuti aesti operi.

3. Atelierlu cu isturii di banâ

Maxusŭ ti cilimeańi ș-tiniri, aestu atelierŭ mutreaști s-bagâ thimel’ilu a niscântorŭ arădz di anyeari a lucrilorŭ ți s-au faptâ tu bana a tăifurlorŭ a lorŭ ta s-agiungâ la aestu nou bârnu. Pi-tŭ agiocuri ș-exerciții ti cranea lor, aestu atelierŭ va ta s-l’i-aproachi tinirl’i câtrâ cunuștearea – pi-tŭ niscânti hâlăț adrati maxusŭ – a isturiil’ei i a isturiilorŭ a Armâńilorŭ di-tŭ Armânie. Mutrimŭ s-adunămŭ documenti di-tŭ tăifuri (isturii înregistrati, caduri), s-adrămŭ arburli genealogicŭ, caduri anyrâpsiti a pâpâńilorŭ și-alti ahânti, ta s-adrămŭ cama d-apoaia unâ cârtici di taifâ, cari s-l’i-adarâ tuț ațel’i ți-adunarâ ahtări lucri ńiț xitâxitori.

4. Atelierlu di mâsturlâchi (sideanca)

Sideanca (i țicna-prefti) easti nai ma buna aradâ ti muabeti, ma cu lucru. Ti itia câ chiremŭ di multu cama multu arada a lucârlorŭ vecl’i di-anvârliga, atelierlu di mâsturlâchi va s-bagâ isapi exerciții ti anyeari a lucârlorŭ armâneșțâ di ma ninti ș-ti adrari di lucri armâneșțâ ti azâ. Ațel’i ți va s-urseascâ sideanca va s-anângâseascâ ipirețl’i s-adarâ lucri noauâ cu urnechili vecl’i armâneșțâ. Va s-(xana)aflămŭ urnechi ș-turlii di-adrari alâștorŭ lucri, va s-duchimâsimŭ s-dămŭ cali ti bâgarea tu tâcâmea di azâ strańili armâneșțâ. Va s-lucrămŭ cu lemnu, buei ti zuyrâpseari, textili. Lucârli ți va li-ascutemu-mbuveti va s-hibâ turlii-turlii: pârpodz chindisiti, chiptarlu ti azâ, lucri adrati cu micami di mârdzeali, pâpuși tu strańi armâneșțâ, amprivișteri chindisiti ti caduri ș-cutii chindisiti, lucri ti numțâ și-alti ahânti.

5. Atelierlu di caduri animati

Aestu atelierŭ easti ti cilimeańil’i ș-tinirl’i ți vorŭ s-anveațâ arada ti cumŭ s-adarâ animația clasicâ și/i stop-motion. Di-aoa vremŭ s-acutemŭ tu padi mutrita a tutulorŭ ti cultura di-tŭ cari ș-yinu-l’i pi-tŭ unŭ filmu-șcurtu (rom. scurt-metraj) di animație adratŭ di tuț. Ahurhindalui di la unŭ pirmithŭ adratŭ di șingeachea tutâ, tuț va s-hibâ ursiț di unŭ cumândarŭ tu adrarea a cathi unlui personajŭ, criștearea a pirmithlui, acâțarea tu caduri ș-tu soni editarea a lorŭ.

6. Atelierlu di futuyrafie

Aestu atelierŭ easti emŭ ti mărl’i, emŭ ti ńițl’i, ti tuț ațel’i ți vorŭ s-acațâ-n corlu ți va n-anveațâ ti lumea cadurlorŭ. Va s-anvițămŭ turlii di ascuteari tu cadurŭ. Nai ma multu va s-câftămŭ s-anvițămŭ s-ascutemŭ tu cadurŭ arădzli armâneșțâ di-tŭ casili a noasti. Cathi unŭ va s-și-ascoatâ caduri di la arădz ș-sârbâtori, caduri cu paplu ș-cu maea, mana ș-tati, alti adunări iu easi tu migdani armâniulu. Tu soni, va s-adrămŭ unâ expoziție cu tuti cadurli.

AFIS CENTRUL DHYEATA AROMANA

Atelierli suntu maxusŭ ti Armâńi, ama ș-ti tuț alanțâ ți vorŭ s-anveațâ ti cultura a noastâ.

Atelierli va s-hibâ la noi, Udălu armânescu (Avdhela) di la patomatlu a Cafinelui Predania, sucachea Vulturilor, nr. 8, sector 3, București (anvârliga di Matei Basarab – Hala Traian – Traian.

Aoa www.dhyeata.files.wordpress.com/2013/04/formular-inscriere.doc va s-aflaț cartea ți va s-u anyrâpsiț pân’ tu 15-li di avgustu ș-s-u pitrițeț la e-mail-lu: contact@proiectavdhela.ro, cu Subjet: “înscriere”.

Cama multi anvițaț la: georgiana.c.vlahbei@gmail.com, 0730 411 004 (Georgiana Vlahbei).

V-aștiptămŭ cu harauâ s-ampârțâmŭ deadunŭ, s-u duțemŭ ma alargu și s-u criștemŭ cultura armâneascâ!

Cu vreari,

Pareea Avdhela

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s