Cupacilu* – Matilda Caragiu Marioțeanu

 Di la pachi strâpachi si ştie
câ di hiľiľi pâduri
cupacilu di-mprostu cadi
tuţ alanţâ putrigami
yerńi şi-bubuliţi ľi-aroadi.
 
Elu, cupacilu, -ndreptu ţearâ
luńinâ ţi umpli loclu
di simiţâ sârmâńeatâ
şi-sândzi dinischeatu simnatâ
şi-cu apa-lu Bucuval-udatâ…
 
Şi-boaţea-ľi… ţi-avyilii si-adunarâ
frândzâli di cristalu si-ľi li minâ?
Când… chicuti di cas’ di vâru ştiuti,
când… neauâ ţi si-tucheaşti
şi ciuciurâ ti vruti,
când… fuldziri, câmbăńi ţi-alinâ analtu-n ţeruri
ihadz si-ţ mutâ perlu…
Cumu, Doamne, -ľi deadişi tuti?
 
Şi-ţi vreari şi-ţi harauâ
a lumiľei aduţi
şi-când soarili da di dzeanâ
şi-cându aumbra cadi…
Iholu a cupacilui
di naparti-arâsunâ,
si-hârseaşti lumea i plândzi,
i câ-i sirinu, furtunâ,
di boaţea a cupacilui
tutu suflitu s-discurmâ…
 
Câdzu cupacilu… –ndreptu
loclu s-mutâ s-lu surpâ,
ma boaţea-ľi di aleptu
tu etâ nu-ľi si-astupâ!
Simiţa-ľi sârmâńeatâ
cu-a Deniscului ńeatâ
cu-alu Bucuvalâ apâ –
fântânâ – adâpatâ
va s-da lumăchi, lilici şi-arâdâţińi tutu nali
alţâ cupaci va s-creascâ.
 
Torlu-alâstu-n cali-ľi
vârnoar-nu va s-tucheascâ!
 
* Ti fratili a meu, actorlu Toma Caragiu, faptu
Hrupişti tu Eladhâ, tu 21 di avgustu 1925,
tricutu tu bana alantâ Bucureşti, tu 4 di marţu
1977, cându s-cutrimbură loclu…
 
Textul aparţine autoarei Matilda Caragiu Marioțeanu, face parte din volumul „DI NUNTRU ŞI-DI NAFOAR” şi poate fi accesat şi descărcat gratuit de pe site-ul Proiectului Avdhela, Biblioteca Culturii Aromâne de la următoarea adresă:
http://www.proiectavdhela.ro/pdf/di_nuntru_si_di_nafoara.pdf.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s