Tag Archives: apostolul murnu

Luni, a doaua ḑuâ di Paşti- Apostolul, Ioan Murnu

Prochimin, boațea 8.

Tru tut loclu și namea lor. Stih. — Țerurili spun mâriľea al Dumniḑău.  Di faptili Apostulilor aleaḑiri. — Cap. I, 12—26.  Tru ḑâlili ateali si turnarâ Apostuľi la Ierusalim di la muntili țe s-acľeamâ a masińilor, cari easti aproapea di Ierusalim cali di unâ Sâmbâtâ. Și când intrarâ,  si alinarâ pi câmara din sus, iu si afla Petru și Iacov și Ioan și Andrei, Filip și Toma, Vartolomeu și Matei, Iacov al Alfeu, simon Zilotilu și Iuda al Iacov.  Aești tuț de-adun si deadirâ pi rugâciune și pârâcâlii cu muľerili și cu Maria, muma al Isus, și cu frațľi a lui. Și tru ḑâlili ațeali si scoalâ Petru nolgicâ di cirațľi Apostoľilor (și era mulți de-adun, ca unâ sutâ yinghiț di inși) și ḑâsi: «Bârbaț și fraț, lipsea sâ s-mplineascâ aestâ scriiturâ țe avea ḑâsâ di «ma nâintea Duhlu Sâmtu cu gura al David trâ Iuda țe  si feați câlâuz «aților țe acâțarâ Isus, câ și nâsu era numirat cu noi și-ľi câḑu și a lui șcurtița aiștei diaconie». Aest Iuda, dicara, acumpâră un loc di plata nindriptatiľei și câḑundalui pri dinți, cripă tu pânticâ și-ľi si virsarâ tuti mațâli; și si feați aestu lucru cunoscut la tuț ațeľi țe șed Ierusalim, di s-acľeamâ ațel loc, tu limba lor, Acheldamà, care va sâ ḑâcâ loclu a sânḑilui;câ easti scriatâ tu Psâltiri: «sâ si facâ pondâ casa lui și sâ nu hibâ « ține sâ șadâ tu nâsâ», și: «episcopia lui, altu sâ ľi-u ľia». Lipseaști, dicara, di bârbațľi țe s-adunâ cu noi tru tut chirolu când intrà și ișea la noi Domnul Isus apârnindalui di la pâtizarea al Ioan pânâ tu ḑua țe s-anâlță di la noi, sâ hibâ cu noi dipriunâ martir a înyiariľei a lui un di aești. Și aleapsirâ doi, unlu Iosif țe s-acľimà Varsavà și apoi î-ľi deadirâ numa di Iust, și alantu Mathia, și feațirâ rugâciune ḑâțendalui: «Tini, Doamne, țe cunoști inińili a tutulor, spuni-nâ unlu di aești doi țe lu ai aleaptâ, sâ ľia șcurtița aeștei diaconie și apostulie di care iși Iuda, și sâ intrâ tu loclu a lui». Și arucarâ șcurtițili a lor și câḑu șcurtița pri Mathia, și si numiră cu alanți unsprâḑați Apostuľi.

Aliluia!

APOSTULUL TRÂ TUTI DUMÂNIŢLI ŞI SÂRBÂTORILI DI ANLU ÎNTREG, TU LIMBA ARUMÂNEASCÂ SCRIAT DI PREFTUL ECONOMLU IOAN G. MURNU, AROMÂN DI VERIA (KARAFERIA) ŞI STÂMPUSIT TRU ḐÂLILI A MAJESTAȚILOR  LOR CAROL I, AMIRĂLU-A ROMÂNIEĽEI ŞI MEHMED REŞAD V,  SULTANLU  TURCHIEĽEI, BUCUREŞTI 1912

Advertisements