Tag Archives: carti

Cărţâ noauâ tu biblioteca di culturâ armâneascâ!

Criştemu tu numiru!  Site-ulu a nostru: www.proiectavdhela.ro amintă cărţâ noauâ ! Cathi oarâ nâ  hârsimu si-ascutemu tu padi, pri-tu eali, avearea şi duhlu armânescu. Hârsiţ-vâ ş-voi cu aestâ dhoarâ şi  s-lu aveţ ambaru “lucrulu ti minti”!:
 
Isturii

Giuseppe Motta – The Fight for Balkan Latinity
Viorel Stănilă – Reprezentări sociale și discurs mediatic în determinarea clivajelor identitare recente la aromânii din România
Nicolae Şerban Tanaşoca – Unitate romanică și diversitate balcanică
Gheorghe Zbuchea – Unele considerații științifice și politice privind minoritatea aromânilor
Gheorghe Zbuchea – Aromânii au fost și sânt români
Gheorghe Zbuchea – Nicolae Iorga și aromânii
Gheorghe Zbuchea – Cadrilater
Gheorghe Zbuchea – Aromânii în SUA la începutul secolului XX
Gheorghe Zbuchea – Aromânii prin istorie. Între afirmare și înstrăinare
Mihai Eminescu – Românii Peninsulei Balcanice
Valeriu Papahagi – Esprit-Marie Cousinéry şi aromânii
 
 Lingvisticâ

Matilda Caragiu Marioţeanu – Biblia la aromâni
 
 
 Literaturâ
 
Spiru Fuchi – Cântiţi barbari
Maria Pariza – Contribuţii ale cărturarilor de obârşie aromână la elaborarea şi tipărirea cărţii vechi româneşti
Maria Pariza Numi di anviţat armăn’i tu isturia a cărţâlor şi a stampăl’ei româneşti
 
Cărţâ ti adghivâseari
Iancu Ballamaci – Metoda Aromână/ Vlahă 
 
Media
Gruparea romanității orientale în diferite perioade
 
Adghivâseari bunâ!
 
 
Advertisements