Tag Archives: eminescu

Mutrindalui nâpoi: Eminescu şi lumea armâneascâ

Evenimentulu “Iho pisti chiro. Eminescu şi lumea armâneascâ” s-ţânu dumânicâ, 15 di Yinaru la Clublu a Huryeatlui. Tińisiţli oaspiţ-Aurica Piha, Nicolae Tanaşoca şi Yioryi Vrana adusirâ tu chirolu a nostu iholu alu Eminescu tu lumea armâneascâ- tu liricâ, tu minduiarea şi câftărli a nai ma mariloru poeţ a noşţâ şi scriitori. Nâ hârsimu câ v-avumu aclo! Nâdimu câ fu unâ bunâ şi andreaptâ aduţeari aminti a poetlui, ma ş-unâ searâ ti thimiseari.
 
Tu 13 di Yinaru pututu s-avdzâţ la Radio Constanţa hâbarea ti evenimentu.  
 
Sâmbâtâ, 21 Yinaru la sâhatea 8.00 putut s-videţ pi TVR1 unu video di ţi fu la evenimentu.
 

Aveţ di-ghiosu îndoauâ cadri di dumânicâ seara.

Advertisements