Tag Archives: eveniment

Pi unu hiru di lânâ: Memorie şi mâsturlâchi armâneascâ la Copac

Isturiili, căl’iurili, corurili ş-dorurili a Armâńiloru ancapu tuti pi unu hiru di lânâ… Unu hiru aplo leagâ isturii ş-bârnuri, poartâ cu elu arâvdarea, micamea şi thimisirea a mâńiloru huzmicheari.

 Sâmbâtâ şi dumânicâ, 21-li şi 22-li di Alunaru, la hanea La Copac di Bucureşti (sucachea Pitar Moş 23) , pi semnulu a Rădăcini în Cer, rădăcini în Pământ (Dârâţińi tu Urano, dârâţińi tu Locu), aruficămu ş-chindisimu – di-adunu cu Proiect Avdhela, Biblioteca di Culturâ Armâneascâ şi Ţara din Inima mea (Vâsilia di-tu Inima a Mea) – hirlu a memoril’ei cu hări ş-micăńi di tuti turliili.

Di mirindi oarâ pân’ tu noapti: ampiltimu la atelierlu di mâsturlâchi, anviţămu s-mâyiripsimu buneţ armâneşţâ tu cireaplu di-tu uboru ş-la tuciu, acâţămu jgl’ioati di coru armânescu la atelierili di giocu, adhyivâsimu şi-azburâmu pi-armâneaşti! Cusemu thimisiri şi imagińi di bana a Armâńiloru di-tu Balcanu pi-tu filmili ş-documentarili ţi va li videmu ş-pi-tu cadurili aspusi anvârliga, lundalui anveţu di pi urnechili di-tu expoziţia di strańi ş-lucri vecl’i. Va nâ cântâ tu iholu pişchinu di câsâbă a cântiţloru di vâr’ chiro Marius Baţu.

Evenimentu andreptu di La Copac (https://www.facebook.com/CarciumaLaCopac), Proiectulu Avdhela, Biblioteca di Culturâ Armâneascâ (http://proiectavdhela.ro/) şi Ţara din Inima mea (http://taradininimamea.wordpress.com/, https://www.facebook.com/TaraDinInimaMea)

 Proyramlu a evenimentului
Sâmbâtâ, 21-li di Alunaru
Ahurhindalui cu sihatea 16:00
Atelieru di mâsturlâchi
Atelieru ti mâyiripseari: piti la cireapu
Atelieru di giocuri
Proiecţie filmi documentari
 
Dumânicâ, 22-li di Alunaru
Ahurhindalui cu sihatea 12:00
Atelieru ti mâyiripseari: mâcari la tuciu tu uboru
Atelieru di mâsturlâchi
Atelieru ti mâyiripseari: piti la cireapu
Atelieru di giocuri
Concertu Marius Baţu

 Tu aesti doauâ dzâli va s-hibâ muabeţ pi-armâneaşti şi adhyivâseri di-tu sonili cărţâ alinciti tu Proiectulu Avdhela, Biblioteca di Culturâ Armâneascâ.

***

Poveştile, peregrinările, horele şi dorurile aromânilor încap toate pe un fir de lână… Un simplu fir leagă istorii şi generaţii, poartă cu el răbdarea, iscusinţa şi memoria mâinilor lucrătoare. 

Sâmbătă şi duminică, 21 şi 22 iulie, La Copac, sub semnul Rădăcini în Cer, rădăcini în Pământ, răsucim şi împodobim – alături de Proiect Avdhela, Biblioteca Culturii Aromâne şi Ţara din Inima Mea – firul memoriei cu priceperi şi îndeletniciri de tot soiul.

De după-amiază până spre noapte: împletim la atelierul de meşteşuguri, învăţăm să gătim bunătăţi aromâneşti la cuptorul din grădină şi la ceaun, prindem paşi de horă la atelierele de dans, citim şi vorbim în aromână! Coasem amintiri şi imagini din viaţa aromânilor din Balcani din proiecţia de filme documentare şi expoziţia foto, inspirându-ne din texturi şi croiuri din expoziţia costume vechi şi obiecte de colecţie. Ne cântă în ecoul orăşean rafinat al cântecelor de odinioară, Marius Baţu.

Programul evenimentului

Sâmbătă 21 iulie
Începând cu ora 16:00
Atelier meșteșuguri
Atelier culinar: plăcinte la cuptor
Atelier de dansuri
Proiecție filme documentare

Duminică 22 iulie
Începând cu ora 12:00
Atelier culinar: gătit în curte la ceaun
Atelier meșteșuguri
Atelier culinar: plăcinte la cuptor
Atelier de dansuri
Concert Marius Bațu  (19.30)

Pe parcursul celor două zile vor avea loc discuții în aromână și lecturi din ultimele cărţi apărute în cadrul Proiectului Avdhela, Biblioteca Culturii Aromâne.

Eveniment realizat de
La Copac (https://www.facebook.com/CarciumaLaCopac),
Proiect Avdhela, Biblioteca Culturii Aromâne (http://proiectavdhela.ro/)
Țara din Inima mea (http://taradininimamea.wordpress.com/https://www.facebook.com/TaraDinInimaMea)
Advertisements