Tag Archives: gramustean

Unâ mumâ, doauâ măi

Aţeali doauâ lumăchi ahoryea di-Armâńi di iu-ńi tragu mini arâdâţina suntu ispetea a tutuloru alidzeriloru di n-casâ: di pistusiri, di adeţ, di limbâ, di mindueari. Mana-ńi easti prueanâ (Armânâ pindeanâ di Proilu, Gârţie), fendi easti yrâmâsteanu (dupâ numa a muntilui Yramos di-tu Gârţie). Tâşi ş-măili/mumâńili furâ curmati di pi zboarâ:

Di la mana, u amu muma. Unâ mumâ, doauâ mumâńi.Di la fendi, u amu maea. Unâ mae, doauâ măi. Unâ di Tariverde, alantâ di Sinoea.

Mea-li aoa doauli, purtati di-adunu la pâtigiunea a mea di Sinoea, Custanţa, 1989.

 

Măili/mumâńili a ficiuramil’ei a mea- câ ahâtu li-acâţai tu banâ,  purta tu numâ thimisirea a locuriloru d-iu avea vdzitâ cathi unâ, vimtulu dulţi a barâl’ei di Proilu şi ańiurizma a pâduriloru di-anvârliga, vimtulu ansâratu a Amaril’ei Albâ, aproapea di Leftere, halatlu isihu a căl’iuriloru di munti cu oili, imnărili nicurmati tu câftarea a unui locu ti “acasâ”, alinarea câtrâ ńeadzâ-noapti şi curdhisearea tu Dobrogea.

Vida, Vangheliţa- doauâ numi tu cari ancapi tutâ isturia di-aeri a Armâńiloru.

Georgiana Caratanascu Vlahbei

 

Articolu anyrâpsitu ti prota ti bloglu a Muzeului a Huryeatlui Românu: “Ficiuramea di-tu sinduchi” – “Copilăria din Sertar”, proiectulu “Copilăria. Rămăşite şi Patrimoniu”.

Advertisements