Tag Archives: maria pariza

Proiectulu Avdhela la Pânâyirlu Gaudeamus

Ti prota oarâ tu unâ pâzari internaţionalâ di cărţâ, cultura armâneascâ ş-află unu locu ti aspuneari tu unu standu cu harizmâ veacl’i, andreptu di pareea di tiniri di la Proiectulu Avdhela.

Di gioi, 22-li di Brumaru, pânâ dumânicâ, 25-li di Brumaru, unâ muşatâ cohi armâneascâ cu lucri ti-n-casâ, cu stulii şi strańii di vâr-chiro (înveasta, yrambolu), cu caduri şi cântiţi armâneşţâ puteţ si-aflaţ la doaua patomâ di la Romexpo (iu s-ţâni Pâzarea Gaudeamus, anvârliga di Piaţa Presei Libere), la standulu ţi ari numirlu 305.

Ma si-alinaţ protili scărili di na-stânga di la intrata mari unâ oarâ şi di-apoea nica unâ oarâ pi alanti scări ţi suntu tutu na-stânga, imnândalui niheamâ na-ndreapta, va vâ aproachi ihollu a cântiţloru di zâmani a fârşiroţloru di Cogealac şi M. Kogălniceanu. Aesti cântiţi furâ bâgati pi-unu Cd şi pi-unu Dvd (cu unu filmu documentaru) ţi işi cu andruparea a AFCN (Administraţia Fondului Cultural Naţional). Puteţ s-mutriţ cumăţ di-tu filmu şi s-anviţaţ di activităţli di-tu sculii şi licee di Dobrogea adrati di paree ti ţânerea aiştoru cântiţi ţi azâ cheru. Di-anvârliga, pi muri, s-aspunu sticuri di banâ armâneascâ anamisa di ańil’i ’20 şi ’80 şi di azâ, pi-tu cadurili ţi li aflarâ ficioril’i tu hoarili di Armâńi di Dobrogea.Cathi caduru ari unâ isturii şi va s-şedz s-u anveţ.

A s-aflaţ ş-cărţâli di-tu soni ascoasi di Proiectulu Avdhela (tipusiti la Editura Predania): “Di-tu bana cu pidhimadz a Armâńiloru” di Iotta Naum Iotta (manuscrisu ţi lu mutri Maria Pariza)- ţi alinci gioi la Pâzarea Gaudeamus, “Armâńil’. Meglenoromâńil’i. Istroromâńil’i. Aspecti di identitati şi di culturâ”- tomu colectiv işitu sum cumândusearea ali Adina Berciu-Drăghicescu – ţi avu pârâstâsearea viniri, “Introducere în istoria recentă a aromânilor” di Alexandru Gica, “Poezii” di Nuşi Tulliu şi “Exiyisiri la Tatălu a nostru” di Ayulu Nicola Velimirovici (adusâ pi armâneaşti di Yioryi Vrana).

V-aştiptămu cathi dzuuâ, di la sihatea 10.00 la 20.00 cu oaspiţ ti-anami di-tu lumea armâneascâ şi cu pârâstâseri di cărţâli alinciti tu chirolu di-tu soni, ţi mutrescu Armâńil’i.

Aşi-cara, hiţ aştiptaţ la câsica armâneascâ di la Pâzarea Gaudeamus, iu cathi-unu Armânu si s-ducheascâ ca tu chirolu a pâpâńiloru!

P.S. Multi ifhâristisiri a Radio România ti cl’imarea la pâzari şi a Radio România Constanţa ti tutu andrupâmintulu di pân’ tora aiştui proiectu. Ifhâristiseri a Radio România Internaţional, secţia pi armâneaşti cu cari feaţimu bunâ suţatâ!

Advertisements