Tag Archives: murnu

Sâmţil’i şi mâril’i amiraḑi Constantin şi Elena- Apostolul, Ioan Murnu

Prochimin, boațea 8.

Tru tut loclu iși namea lor.
Stih. — Țerurili spun mâriľea al Dumniḑău.

 

Di faptili Apostuľilor aleaḑiri. — Cap. XXVI, 1, 12—20.

        Tru ḑâlili ațeali amirălu Agripa ḑâsi câtrâ Pavli: «Ai izini sâ grești trâ vetea ta». Atumțea Pavli teasi mâna și si-apocrisea așiți: «Cum ńirḑeam la Damasc cu puteari și ordin di la arhierei, câtrâ ńiaḑâ-ḑuâ viḑui pri cali, amiră, unâ luńinâ din țer ma luțitâ di soarili,  câ luți di-nvârliga di mini și di ațeľi țe ńirḑea cu mini. Și tuț noi câḑândalui în padi, avḑâi unâ boați țe striga câtrâ mini și-ńi ḑâțea tu limba uvreascâ: Saul, Saul di țe mi-avińi? Greu-ți easti sâ agudești cu ciciorlu pri suli. Și eu ḑâș: cari ești tini Doamne? Și el îńî ḑâsi: eu escu Isus țe lu avińi tini. Ma scoali-ti și stăi pri cicioari-ți, câ trâ aestâ mi alincii ațâia ca sâ ti aleg serv și martir tr-ațeali țe viḑuși și tr-ațeali țe va sâ veḑi dupâ țe va sâ ti scot dit populu și dit pângâńiľi la cari tora ti pitrec tra sâ lâ discľiḑi ocľi și sâ si toarnâ ditru-ntunearic la luńinâ și di ursita al Satana la Dumniḑău, tra sâ ľia nâși ľertari a picatilor și clironomie întrâ sâmțiľi cu credințâ câtrâ mini. Ditr-atea, amiră Agripa, nu mi feciu niascultâtor alinciriľei din țer. Ma cama nâintea dimândai aților di Damasc și di Ierusalim și di tut loclu di Iudea și a pângâńilor sâ si facâ pișmani și sâ si toarnâ la Dumniḑău, fâcândalui lucri àcși di mitańi».

Aliluia!

APOSTULUL TRÂ TUTI DUMÂNIŢLI ŞI SÂRBÂTORILI DI ANLU ÎNTREG, TU LIMBA ARUMÂNEASCÂ SCRIAT DI PREFTUL ECONOMLU IOAN G. MURNU, AROMÂN DI VERIA (KARAFERIA) ŞI STÂMPUSIT TRU ḐÂLILI A MAJESTAȚILOR  LOR CAROL I, AMIRĂLU-A ROMÂNIEĽEI ŞI MEHMED REŞAD V,  SULTANLU  TURCHIEĽEI, BUCUREŞTI 1912

Advertisements