Tag Archives: nicolae velimirovici

Hâbari – cum poţ s-afl’i noauâli cărţâ ascoasi tu Proiectulu Avdhela

Duruti soaţâ şi duruţ soţ,
Aşi cumu anviţatu aoa ș-cama di un mesu, la Clublu a Huryeatlui di Bucureşti avumu pârâstâsearea a cărţâloru aţiloru noauli ascoasi tu padi di noi, Proiectulu Avdhela:
Nuşi Tulliu– Poezii, xanatipusearea a protil’ei carti di-tu proiectulu ti-anami ahurhitu di Tache Papahagi la anlu 1926 – “Biblioteca Naţională a Aromânilor”–  şi
Ayiulu Nicolae Velimirovici– Exiyisiri la Tatălu a nostru / Tâlcuire la Tatăl nostru – unâ di multu psânili cărţâ tipusiti azâ ţi zburăscu ti identitatea spiritualâ a Armâńiloru . (tu 2 ediţii: bilingvâ – armâneaşti-româneaşti şi unâ maşi armâneaşti)
Ti tuţ aţeli ţi voru s-şi-avuţascâ biblioteca i s-li hârzeascâ a soţloru aesti doauâ operi esenţiali ti cultura armâneascâ, mutriţ cum puteţ s-li loaţ:
1. Di la sediu. Cărţâli suntu ti vindeari la sediulu a nostru di Bucureşti: Str. Vulturilor nr. 8, sucachi anamisa di Traian şi Hala Traian, dinintea bâsearicâlei Ceauş Radu. Ti aestâ, prota va si-asuńi aoa: 0743.707.715  i aoa: 0730.411.004 ta s-nâ dzâţ cându vrei s-yińi ti eali i s-pitreţ un mail la contact@proiectavdhela.ro
2. Poştâ ramburs. Lipseaşti s-n-asuńi i s-nâ pitreţ un mail la adresa:contact@proiectavdhela.ro cu numa / subiect: COMANDA. Tu mail voru anyrâpseari:
1. numa aţilui ţi caftâ comanda
2. adresa iu s-pitriţemu pi-tu poştâ  ramburs
3. numa a cartil’ei / a cărţâloru ţi li vrei
4. numirlu di exemplari ţi li vrei di cathi unâ carti.
Dupâ ţi apruchemu aestu mailu, ţâ pitriţemu confirmari pi mail câ u-avemu aprucheatâ comanda şi câ tu 7 dzâli, nai multu, di-tu oara aţea, cărţâli va si-agiungâ la tini. Pâlteşţâ cându aprochi di la poştâ coletlu. Tu pâhălu a coletlui intrâ ş-paradzl’i ti cali / purtari.
Ti pitriţeari pi-tu “curierat rapid”, tini andredz arădzli şi pâltearea ţi ţânu di aestâ.
P.S.  Azâ, 21 di Alunaru şi mâni aflaţ cărţâli ti vindeari la hanea “La Copac” pi sucachea Pitar Moş numirlu 23, iu avemu evenimentu. V-aştiptămu!
Advertisements