Tag Archives: oral history

Dhyeata: Unu nou proiectu di isturie oralâ: “Sinduchea cu Aduţeri Aminti”

Pareea Dhyeata (adratâ di tinirl’i di la Avdhela – Biblioteca di Culturâ Armâneascâ) da cali la Proiectulu: SINDUCHEA CU ADUȚERI AMINTI

Duruțl’i a noștri soț, vâ câlisimu si-umplemu deadunu sinduchea a memoril’ei armâneascâ! Ti tińia a chirolui ți tricu ș-ti niagârșeari, vâ grimu a tutuloru – feati și ficiori – s-nâ pitrițeț isturii și pirmithuseri di-tu soea a voastrâ. Aesti potu s-hibâ: i avḑâti la dada/mana ș-la tati, i câftati la lâlâńi, i adusi aminti di vâr’ papu, di vârâ mae, i bânati di voi… Pitrițeț-li tuti, em transcrierli a voastri, em înregistrărli audio i video ți țânu di:

– cumăț / frâmturi di-tu eta armâneascâ di iuțido ș-di iți oarâ, adusi aminti și-aspusi,
– sticuri di bana a fumeal’il’ei a voastrâ : oamińi ti-anami, lucri cu semnu ți si-au faptâ,
– cadri vecl’i ți poartâ ńiț isturii tu eali,
– documenti ș-cărțâ (acti) ți zburăscu ti Armâńi.

Ca bunâoarâ aoa:

https://dhyeata.wordpress.com/2010/12/20/di-cum-muri-cota-alu-caratanascu/
https://dhyeata.wordpress.com/2010/12/20/sasi-frat-ca-celnicadz/

Pi-tu aestu proiectu câftămu s-l’i-apruchemu tinirl’i armâńi di dhoara a loru armâneascâ și s-l’i-anângâsimu si s-toarnâ cama multu câtrâ pâpâńi (câtrâ ațel’i cama tricuțl’i) și câtrâ isturiili ți n-aspunu dealihea ți himu.

Aștiptămu aesti ńiţ yişteri anvițati di voi la adresa di e-mail: georgiana.c.vlahbei@gmail.com, mea noi va li bâgămu muşat-muşatu tu unâ cârtici di Isturie Oralâ a Armâńilor di Azâ, cârtici ţi va u-ascutemu tu padi aradha, prota pi bloglu a nostru di culturâ armâneascâ: www.dhyeata.wordpress.com.

P.S. : isturiili şi pirmithuserli li vremu câtu cama pi-armâneaşti… cara s-nu puteț aşi dipriunâ, aştiptămu iți s-hibâ.

Cu mari harauâ,

Pareea Dhyeata

***

Echipa Dhyeata (alcătuită din tinerii din Avdhela – Biblioteca de Culturâ Aromână) lansează proiectul: LADA CU AMINTIRI

Dragii noştri prieteni, vă invităm să umplem împreună lada memoriei aromâneşti! Din respect pentru trecut şi spre neuitare, vă invităm pe toţi: fete şi băieţi, să ne trimiteţi istorioare şi povestiri din familia voastră. Ele pot fi: fie auzite la mamă, la tată, fie căutate la unchi, mătuşi, fie aduse aminte de un bunic sau de o bunică sau trăite de voi…Trimiteţi-le pe toate, fie transcrierile voastre, fie înregistrările audio şi video, acestea fiind legate de:

– fragmente de trai aromânesc de peste tot şi dintotdeauna, aduse aminte şi povestite
– momente din viaţa familiei voastre: oameni de seamă, întâmplări trecute semnificative
– fotografii vechi ce poartă în ele mici istorii
– documente şi acte care vorbesc despre aromâni


Aveţi exemple aici:

https://dhyeata.wordpress.com/2010/12/20/di-cum-muri-cota-alu-caratanascu/
https://dhyeata.wordpress.com/2010/12/20/sasi-frat-ca-celnicadz/

Prin acest proiect căutăm să apropiem tinerii aromâni de zestrea lor aromâneascâ şi să îi îndemnăm să se întoarcă mai mult către bunici (cei mai în vârstă) şi către acele istorii care spun cu adevărat ce suntem.

Aşteptăm aceste mici comori aflate de voi la adresa dei e-mail: georgiana.c.vlahbei@gmail.com, iar noi le vom aranja frumuşel într-o cărticică de Istorie Orală a Aromânilor de Azi, carte pe care o vom face publică treptat, începând cu postarea ei pe blogul nostru: www.dhyeata.wordpress.com.

P.S. istorioarele şi povestirile le vrem cât de mult posibil în aromână…şi dacă nu se poate mereu aşa, le aşteptăm în orice formă.

Cu bucurie,

Echipa Dhyeata

Advertisements