Tag Archives: poemati

Yioryi Vrana – armânipseari: trei poemati alu Umberto Saba

Umberto Saba[1] (1883 – 1957)

Poemati tradusi/ armânipsiti di Yioryi alu Vrana

 
 
Pulitie veacľi (Città vecchia)[2]
 
Multi ori anda mi tornu câtrâ casâ
pritu pulitia veacľi, pri unâ sucachi scutidhoasâ
trecu. Galbinâ si-aspuni tu vârnâ barâ
unâ fânari, şi easti fluminu di oamińi pri cali.
Aoa, anamisa di aţeľi ţi yinu ş-fugu
di-tu tavernâ câtrâ casâ i câtrâ putanaryio,
iu suntu pârmâtii ş-oamińi – sârmi
di teasâ limani la amari,
io u xanaaflu, imnândalui, nibiţirea
tu tâpińiusiri[3].
Prostituta[4] aoa ş-naftulu, auşlu
ţi blastimâ, muľearea ngrânearicâ,
stratiotlu ţi sta tu tavernâ si-şi lu mâcâ
friptaľiulu,
feata mplinâ di sivdae, zurlâ
ti erotipseari,
tuţ suntu ficiuriţľi a banâľei
şi-a- durearâľei;
tu tuţ acşi cumu ş-tu io Dumnidzălu s-dirinâ.
Aoa anamisa di-aţeľi tapińi, aoa duchescu
cumu mintea-ńi si spâstreaşti,
iu calea ţi-u imnu easti tiolâ[5].
 
 
Soni (Finale)
 
Bana a omlui easti obscurâ[6] ş-durutâ,
ţiva salami tu ea nu adastâ.
Jgľioata a Chirolui singurâ armâni isa.
Vrearea adarâ di-tu unu anu unâ şcurtâ dzuâ;
iara sicletea poati si-ľi adunâ ańiľi aţeľi mulţâ
tu unâ singurâ dzuâ; ama jgľioata a ľei
nu dânâseaşti, nu si-alâxeaşti.
Chiaretta eara unâ fiticâ, tora easti unâ tinirâ featâ,
ama mâni va hibâ muľeari. Ma s-li badz tu isapi
tuti aesti, unu buşu ti-agudeaşti
ndreptu tu inimâ. Iara arta, mizie ńi-agiutâ
s-nu mi minduescu la eali; şi si-adaru
di nimisuratili lucri scrupsiti tu io,
unlu, maşi unlu muşatu. Di iţido arău
stihlu muşatu mi vindicâ. Oh, câti ori
– ş-tora pali – pritu elu, di vârnu bâgatu tu isapi
şi-achicâsitu, alumtili chiruti şi-arşinea anichisinda-ńi,
nu-nchisii io vahi di la Milancolie,
şi-agiumşu la Beatitudine[7] imnândalui calea.
 
                                                         
Preludiu (Preludio)
 
O, xanaturnaţ-vâ la io boţ di-unâoarâ,
vruti boţ discordanti[8]!
Cari ştie macâ nu vai puteamu di-tu voi alti
dulţâ sinfunii tora pali s-dişteptu?
Hâryia
easti alargu di io, noaptea yini.
Multu psâni oari sirini
durearea ńi-alasâ; dureari a meauâ
şi-a hiinţiloru ţi mi-anvârligheadzâ.
O, xanaturnaţ-vâ pali
boţ misuagrâşiti!
Vahi easti ti sońea oarâ câ tu-unu suflitu
– a meu – voi urdinaţ.
Acşi cumu pârinţâľi ńi deadirâ doauâ băńi
ţi tu unâ singurâ banâ ştiui s-li tuchescu,
tu irini
vâ plâsaţ ş-voi tu aesti sinfunii di-tu soni,
boţ tu vânâtati discordanti.
Fexea[9] şi-aumbra, durearea ş-haraua
si-ayăpisescu tu voi.
O, xanaturnaţ-vâ la noi vruti boţ di-unâoarâ!
 
 
 
Ti traduţearea/ armânipsirea a poematiloru alu Umberto Saba ufilisii:
–         Umberto Saba – Il Canzoniere (scelta di poesie/ poemati aleapti), Editura PARALELA 45, Colecţia GEMINI, Bucureşti, 2009;
–         Umberto Saba – CAPRA E ALTRI POEMI/ CAPRA ŞI ALTI POEMATI, Editura Humanitas, Bucureşti, 2010, tu colecţia Biblioteca Italicheascâ;
–         Panorama poeziei universale contemporane, Editura Albatros, 1972. Autoru A.E. Baconski;
–         Poeţi Italieni Din Secolul XX, Editura Cartea Românească, 1988. Autoru Marin Mincu.

[1] Umberto Saba, marli poetu italianu, amintatu Trieste easti luyursitu di critica literarâ italicheascâ unlu di aţeľi trei mări poeţi di-tu etuslu XX, deadunu cu Giuseppe Ungaretti şi Eugenio Montale. Triadha: Saba, Ungaretti şi Montale easti acľimatâ triadha di malmâ a poeziiľei italicheşti di-tu etuslu XX;
[2] Pulitia trâ cari zburaşti Saba tu-aestâ poemâ easti Trieste;
[3] Tu unâ traduţeari cama latineascâ ş-cama aproapea di poema originalâ scriatâ tu limba italicheascâ puteamu s-traduţemu: “io lu xanaaflu, imnândalui, infinitlu tu umilitati”. Stihlu originalu tu limba italicheascâ easti:”io ritrovo, passando, l’infinito nell’umilita”.
[4] Putana ţi-şi lu vindi trupulu ti paradz
[5] Zboru fârşirotescu multu plastic. Tiolâ va s-dzâcâ, ma lai di lai, multu di multu urutu, etc.
[6] Scutidhoasâ;
[7] Beatitudine tu filosofia a criştinismului catholicu easti unu sinonimu trâ armânesculu şi orthodoxulu:Hari;
[8] Boţ discordanti – boţ ţi nu si uidhisescu, ţi nu suntu tu armonie;
[9] Luńina.
 
 
©Yioryi Vrana
Advertisements