Tag Archives: Saruna

Aţea di-tu soni thimiseari di-tu Gârţii

Fumeal’ea ali mami, ninti ta s-l’ea numa alu Cuşa, îl’i dzăţea Butcaru.
 
Ml’earea cu baticu albu şi cu flurii easti Ianula Butcaru, alantâ easti cumnat-sa Olimpia Nevaci. Teta Butcaru (ţi avea numa di feată Nevaci) bâna tu Gârţii, Hurupani. S-mărtă pi Butcaru. Socru-su eara muhtaru şi criscândalui oi, li duţea pri-tu tutâ Vudena s-li pască. 
 
Ca tuti ml’erili armâni, lucrulu a loru angrica nai ma multu la criştearea a ńiţloru şi la andridzearea a tutâloru aţeali ti-n-casâ. Agiuta cu laptili ş-caşlu, lucra lâna ti fumeal’i şi ti vindeari, adra hrisusiti strańi armâneşţâ. Tutu ţi eara ma multu di ananghea di-n-casâ, vindea.
 
Cadurulu easti adratu tu 1937, cu psăni dzăli ninti ta s-fugâ fumeal’ea Caliacra. Easti aţelu di-tu soni caduru di-tu Gârţii. Fumeal’ea-ńi acăţă aţea di-tu soni pampori ţi fudzea di Sârunâ. Cându vinirâ Caliacra, şidzură psănu, trapsirâ Mihail Kogălniceanu.
 
 
Ioana Iancu
Advertisements