Tag Archives: sfanta evanghelie

Sâmta Evanghelie dupâ Ioan ti a doaua dumânicâ dupâ Paşti (Dumânica alu Toma)

cap. 20,19-31

19 Şi tu seara a dzuă ľei aţi ľei cari easte prota a siptămână ľei, uşile hiinda nc ľise iu earau adunaţ ucenici ľi di frica a iudeilor, vińe Iisus şi stătu tu mesea a lor ş-lă dzâse: „Pace a voauă!”. 20 Şi aeste dzâcânda, lă aspuse mânile ş-coasta. Şi s-hărsiră ucenici ľi, vidzânda pri Domnul. 21 Ş-lă dzâse iară: „Pace a voauă! După cum Mi pitricu pri Mine Tatăl, ş-Eu vă pitrec pri voi.” 22 Şi aeste dzâcânda, suflă priste e ľi ş-lă dzâse: „Loaţ pri Duhlu Sântu; 23 A cui va  ľirtaţ amărtiile, va lă si  ľeartă a lor; ş-a cui va li ţâneţ va hibă ţânute.” 24 iră Toma, unlu di aţe ľi dosprădzaţe, cari si-ac ľeamă Dzeamin, nu eara cu e ľi, cându avea vińită Iisus. 25 Şi- ľi dzâsira anandzî ucenici: „Vidzum pri Domnul.” Iară el la dzâse: „Di nu va ved tu mânile a Lui seamnile a cuńilor ş-nu va bag dzeaditlu a meu tu loclu a cuńilor s-nu va bag mâna tu coasta a Lui, nu va pistipsescu.” 26 Ş-după optu dzâle, iară earau ucenici ľi a Lui nauntru, şi Toma cu e ľi. Vińe Iisus, uşile hiinda ncuńiate, şi stătu tu mese ş-dzâse: „Pace a voauă!”. 27 Apoia dzâse al Toma: „Bagă-ţ dzeaditlu a tău aua ş-vedz mâńile a Meale, ş-tinde-ţ mâna ş-u bagă tu coasta a Mea, şi s-nu hii apistu, ţi pistimen.” 28 Apăndisi Toma şi- ľi dzâse: „Domnul a meu ş-Dumnidzălu a meu !” 29 Iisus î ľi dzâse: „Că mi vidzuşi, Toma, pistipsişi? Iftihipsiţ aţe ľi ţe nu au vidzută ş-au pistipsită.” 30 Ş-multi alte thavmate  feaţe Iisus năintea a ucenicilor a Lui, cari nu suntu scriate tu cartea aestă. 31 Iară aeste si-au scriată, tra s-pistipsiţ că Iisus easte Hristos, Hi ľilu al Dumnidzău, ş-pistipsinda, bană si-aveţ tu numa a Lui.

Traduţeari adratâ di Apostol Caciuperi ( Noulu Testamentu, 1969 si 1995) şi editari di Ionel Zeană

Advertisements